En budget i balans

Hela kommunsverige är på väg in i ett tuffare ekonomiskt läge. Den 10 juni beslutade kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun om en minskad budgetram för nästa år på 50 miljoner kronor (3,6 %). Det innebär att för budget 2020, finns totalt 1,35 miljarder kronor beräknat för kommunens verksamheter.

Aktuella prognoser - befolkningsunderlag från Statiska centralbyrån (SCB) och prognosen för skatteintäkter från Sveriges kommuner och landsting (SKL), visar att landets kommuner får minskade intäkter de kommande åren. En av anledningarna är att Sverige och omvärlden förväntas att vara på väg in i en lågkonjunktur.

I Lindesbergs kommun förväntas också invånarantalet minska. Därmed minskar även volymen på statsbidragen. Kommunen, liksom flertalet av kommunerna i resten av landet, riskerar därför ett underskott i budgeten de kommande åren.

Kommunfullmäktige ger uppdrag till nämnder och förvaltningar
Det uppdrag som kommunfullmäktige ger till alla förvaltningar och nämnder, är att se över hur vi tillsammans har en budget i balans. Detta för att möjliggöra framtida utveckling och de satsningar vi behöver göra, för att Lindesbergs kommun fortsatt ska vara en bra kommun att leva och bo i.

Ett första steg är att förvaltningar och nämnder får i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning, utifrån den budget som kommunfullmäktige beslutade. Samtliga verksamheter får även i uppdrag att se över sina kostnader inför budget 2020.

Regeringens höstbudget kan ge Lindesberg kommun förstärkta möjligheter, men det vet vi inget om i nuläget.


Kommunstyrelsen ger uppdrag till kommundirektören
-
Att genomföra en genomlysning över alla lokaler som används av kommunens förvaltningar och ge förslag till effektivare lokalutnyttjande.

- Att genomföra en genomlysning och översyn av Lindesbergs kommuns befintliga nämnds- och förvaltningsorganisation. Det innebär att ge förslag till förändringar i organisationsstruktur, för att uppnå en kostnadseffektiv organisation som ger bästa möjliga service för invånarna i Lindesbergs kommun.

Bolagskoncernen kommer också omfattas av effektiviseringar. Koncernsamverkan kan till exempel handla om kloka miljö- och energiinvesteringar i våra lokaler, vilket på sikt skapar lägre kostnader.

Ordförande kommunstyrelsen
Irja Gustavsson (S)

Vice ordförande kommunstyrelsen
Jonas Kleber (C)

Senast uppdaterad