Förändring av budget

Mycket har hänt sedan kommunfullmäktiges beslut den 10 juni. Under hösten har regeringen fattat beslut om att Lindesbergs kommun ska få del av välfärdsmiljarderna (8 miljoner) och att ett nytt kostnadsutjämningssystem införs från 1 januari 2020. Detta ger Lindesbergs kommun ytterligare 17 miljoner i extra statsbidrag 2020.

Hela kommunsverige är på väg in i ett tuffare ekonomiskt läge. Den 10 juni beslutade kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun om en minskad budgetram för nästa år på 50 miljoner kronor. Det innebär att för budget 2020 - finns totalt 1,35 miljarder kronor beräknat för kommunens verksamheter.

Tack vare av de extra statsbidragen har majoriteten föreslagit, och kommunfullmäktige beslutat, om att 2020 minska budgetramarna med 20 miljoner istället för det tidigare beslutet om 50 miljoner. De resterande 30 miljonerna i minskade budgetramar fördelas ut 2021, 2022 och 2023. Denna förändring görs för att nämnder och förvaltningar ska få förutsättningar att arbeta mer långsiktigt.

Kommunfullmäktige ger uppdrag till nämnder och förvaltningar

Tidigare uppdrag från kommunfullmäktige till alla förvaltningar och nämnder kvarstår, att se över hur vi tillsammans har en budget i balans. Detta för att möjliggöra framtida utveckling och de satsningar vi behöver göra, för att Lindesbergs kommun fortsatt ska vara en bra kommun att leva och bo i.

Samtliga verksamheter får i uppdrag att se över sina kostnader inför budget 2020.

Kommunstyrelsen ger uppdrag till kommundirektören

Kommundirektören har tidigare fått i uppdrag att se över vissa delar av kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen har nu gett ännu ett uppdrag där kommundirektören ska ta fram beslutsförslag för att kunna ta ut utdelning ur moderbolaget Linde Stadshus AB. En engångsutdelning 2020 på 10 miljoner kronor.

Irja Gustafsson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Jonas Kleber (C)

Vice ordförande kommunstyrelsen

Senast uppdaterad