Anslagstavla

Välkommen till Lindesberg kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Du kan läsa protokollen som anslagits här eller gå in på sidan Möten och protokoll.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas. Längst ner på sidan finns information om hur du överklagar beslut genom laglighetsprövning.

Vissa personuppgifter eller vissa handlingar publiceras inte på lindesberg.se med anledning av dataskyddsförordningen eller sekretesslagstiftningen. Önskar du ta del allmänna offentliga handlingar så är du alltid välkommen att kontakta oss.

 • Kungörelse, detaljplan för Lindesby 1:13 m.fl. Lindesbergs kommun fick laga kraft den 21 oktober 2021

  Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kjell Jansson, planarkitekt.

  Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun beslutade den 28 september 2020 att anta rubricerad detaljplan.Dessförinnan godkändes planen i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen den 9 september 2020.Kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen överklagades till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen där beslut på dom fattades den 10 maj 2021. Mark- och miljödomstolens beslut överklagades till Mark- och miljööverdomstolen.Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 21 oktober 2021 att inte ge prövningstillstånd, Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.Detaljplanen fick laga kraft den 21 oktober 2021. Upplysningar erhålles av:Kjell Jansson, planarkitekt,
  Tfn. 0581–810 00
  kjell.jansson@sb-bergslagen.se
 • Socialnämnden 14 oktober 2021 § 137-141 (omedelbar justering),142-158

  Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

  Protokollsparagrafer med omedelbar justering 14 oktober innehåller sekretessBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 19 oktober 2021 till och med 9 november 2021 .
 • Tillväxtnämnden 12 oktober 2021 § 61 - 72

  Tillväxtnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

  Protokoll som justerats 18 oktober 2021 Pdf, 227.1 kB.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 18 oktober 2021 till och med 9 november 2021 .
 • Barn- och utbildningsnämnden 11 oktober § 96-106

  Barn- och utbildningsnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

  Protokoll som justerats 18 oktober Pdf, 288.1 kB.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 18 oktober 2021 till och med 9 november 2021 .
 • Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - 6 oktober 2021

  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, Annika Lundin sekreterare

  Protokoll som justerats 12 oktober 2021 §§ 131-156 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Protokoll publiceras inte i sin helhet, en ärendeförteckning visar de ärenden som varit med på sammanträdet. Vid eventuella frågor eller för att ta del av protokoll, kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen per e-post eller ring växelns telefonnummer 0581-810 00.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 13 oktober 2021 till och med 3 november 2021 .
 • Underrättelse för beslut om antagande av detaljplan för del av Mariedal 1:1 med flera (etapp 1, norra verksamhetsområdet).

  Samhällsbyggnadsnämnden, Per Lilja, Planarkitekt

  Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen vill med detta brev informera om att rubricerad detaljplan antagits av Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun 2021-09-27.Antagandebeslutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. KF § 91 har 2021-10-08 tillkännagetts på kommunens anslagstavla.Tiden för överklagande är tre veckor från det att kommunen tillkännagett beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet på kommunens anslagstavla.Antagandehandlingen finns att läsa på: www.lindesberg.se/pagaendeplanarbeten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  Vid överklagan ”Hur man överklagar” för mer information.Hur man överklagarBeslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen Nacka tingsrätt.Överklagandet ska skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Prästgatan 6, 711 30 Lindesberg eller via e-post till info@sb-bergslagen.se För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen senast tre veckor från den dag då beslutet anslogs.Överklagandet måste innehålla: · Vilket beslut som överklagas, namn på detaljplan samt ange ärendets diarienummer S-2017-384.
  · Varför du tycker att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha.
  · Bifoga eventuellt handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.
  · Namn, personnummer eller organisationsnummer, fastighet eller postadress.
  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen gör en bedömning om skrivelsen med överklagandet kommit in i rätt tid och skickar ärendet vidare till mark- och miljödomstolen som beslutar om överklagandet.Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:Per Lilja, planarkitekt
  Tfn. 0581 – 810 81
  per.lilja@sb-bergslagen.se
 • Kommunfullmäktige, 27 september 2021 § 82-102, 104-105

  Kommunfullmäktige, Rouzbeh Isa, sekretere

  Protokoll som justerats 7 oktober 2021 Pdf, 231.4 kB.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 8 oktober 2021 till och med 30 oktober 2021
 • Utskottet för stöd och strategi, 4 oktober 2021 § 33-40

  Utskottet för stöd och strategi, Rouzbeh Isa, sekreterare

  Protokoll som justerats 6 oktober 2021 Pdf, 220.3 kB.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 6 oktober 2021   till och med 28 oktobe r 2021.
 • Linde Stadshus AB, 28 september 2021

  Linde Stadshus AB, Erika Johansson sekreterare

  Protokoll som justerats 4 oktober 2021 Pdf, 269.3 kB.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 5 oktober 2021 till och med 27 oktober 2021.
 • Socialnämndens arbetsutskott 30 september, § 220-237

  Socialnämndens arbetsutskott, Jessica Brogren, sekreterare

  Protokoll 30 september, § 220-237, publiceras inte på kommunens webbplats på grund av sekretess.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 4 oktober till och med 26 oktober 2021.
 • Bergslagens överförmyndarnämnd - 22 september 2021

  Kommunkansliet Ljusnarsbergs kommun, Anders Andersson sekreterare

  Protokoll som justerats 22 september 2021 §§ 31-37 S §§ 24-25 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 1 oktober 2021 till och med 26 oktober 2021 .
 • Socialnämnden 16 sept 2021 § 127-131,135-138

  Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

  Protokollsparagrafer med omedelbar justering 16 september innehåller sekretessBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 29 september 2021 till och med 21oktober 2021 .
 • Socialnämnden 16 sept 2021 § 132-134

  Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

  Protokollsparagrafer med omedelbar justering 16 septemberBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 17 september 2021 till och med 8 oktober 2021 .
 • Socialnämndens arbetsutskott 2 september, § 204-219

  Socialnämndens arbetsutskott, Jessica Brogren, sekreterare

  Protokoll 2 september, § 204-2019, publiceras inte på kommunens webbplats på grund av sekretess.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 3 septmeber till och med 24 september 2021.
 • Socialnämnden 19 augusti 2021 § 111-124

  Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

  Protokoll som justerats 25 juni 2021 § 111-119, 125-126Protokollsparagrafer med omedelbar justering 19 augusti § 120-124Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 25 augusti 2021 till och med 16 september 2021 .
 • Socialnämndens arbetsutskott 1 juli § 163-193

  Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

  Protokoll 1juli, 2021 Paragraf 163-193Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 2 juli  till och med 26 juli 2021.
 • Socialnämndens arbetsutskott 24 juni § 159-162

  Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

  Protokoll 24 juni, 2021 Paragraf 159-162Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 24 juni  till och med 19 juli 2021.
 • Socialnämndens arbetsutskott 9 juni § 155-158

  Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

  Protokoll 9 juni 2021 § 155-158Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 9 juni  till och med 2 juli 2021.
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 17 februari 2021

  Barn- och utbildningsnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

  Protokoll som justerats 17 januari 2021 § 10 Pdf, 151.3 kB.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med  18 januari till och med 12 mars 2021 .
 • Barn- och utbildningsnämnden 14 september 2020 §§78-80 (sekretess)

  Barn- och utbildningsnämnden, Rouzbeh Isa sekreterare

  Protokoll som justerats 14 september  Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 14 september 2020 till och med 6 oktober 2020 .

Så här överklagar du genom laglighetsprövning

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad. På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går till Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.      

Senast uppdaterad