Anslagstavla

Välkommen till Lindesberg kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Du kan läsa protokollen som anslagits här eller gå in på sidan Möten och protokoll.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas. Längst ner på sidan finns information om hur du överklagar beslut genom laglighetsprövning.

Vissa personuppgifter eller vissa handlingar publiceras inte på lindesberg.se med anledning av dataskyddsförordningen eller sekretesslagstiftningen. Önskar du ta del allmänna offentliga handlingar så är du alltid välkommen att kontakta oss.

 • Kungörelse, underrättelse om förslag till detaljplan för Rockhammar 1:3 etapp 1.

  Samhällsbyggnadsnämnden, Kjell Jansson, Planarkitekt

  Rubricerad detaljplan ställs ut för granskning. På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna digitalt på www.lindesberg.se/pagaendeplanarbeten.Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en hallbyggnad för ett massalager.Planområdet är beläget vid den västra delen av tätorten Rockhammar i Lindesbergs k ommun. Planområdet omfattar ca 5200 kvm.Planförslaget överensstämmer med Lindesbergs kommuns översiktsplan.Samråd om detaljplanen hålls 1 juli 2021 – 31 augusti 2021 Samrådet syftar till att få fram kompletterande uppgifter och synpunkter.Synpunkter på förslaget sänds till info@sb-bergslagen.se eller till Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Prästgatan 6, 711 30 Lindesberg. Som ämne anger du ”Diarienummer S-2021-69”.
  • Eventuella synpunkter måste ha inkommit till Stadsbyggnadskontoret senast den 31 augusti 2021 .
  • Synpunkter ska lämnas skriftligt och innehålla namn och adress. Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.
  Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:Kjell Jansson, planarkitekt,
  Tfn. 0581–817 47
  kjell.jansson@sb-bergslagen.se
 • Kungörelse, underrättelse om förslag till detaljplan för Lindeshyttan 2:15 med flera (Stafettgatan) i Lindesberg.

  Samhällsbyggnadsnämnden, Björn Nettelbladt, planarkitekt.

  Rubricerad detaljplan ställs ut för samråd.Planområdet är beläget i nordöstra delen av Lindesbergs industriområde längs Stafettgatan. Området ligger ca 3 km nordväst om Lindesbergs centrum och avgränsas av Stafettgatan och Bergslagsvägen.Syftet med detaljplanen är att upprätta en ny plan som utöver bestämmelserna i gällande detaljplan dessutom möjliggör besöksanläggning (R1 - Idrott) för en begränsad del av Lindesbergs norra industriområde.Planförslaget strider inte mot översiktsplanen.Samråd av planen pågår mellan 17 juli-21 augusti 2021 .På grund av rådande pandemi finns planhandlingarna endast att tillgå digitalt på: www.lindesberg.se/pagaendeplanarbeten Länk till annan webbplats.På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna endast att ta del av digitalt. Du kan däremot be om att få dem fysiskt om det behövs. Synpunkter på planen ska framföras skriftligt via e-post till
  - info@sb-bergslagen.se, eller med brev till
  - Stadsbyggnadskontoret, Prästgatan 6, 711 30 Lindesberg.
  (Observera att det är en ny adress till Stadsbyggnadskontoret) Du kan också använda vår e-tjänst https://etjanst.lindesberg.se/Yttrande Länk till annan webbplats. för att lämna ditt yttrande.Märk meddelandet med ”Diarienummer S-2021-324” samt ha med namn och adress. Synpunkter ska ha inkommit senast 21 augusti 2021 .Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under samrådstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:Björn Nettelbladt, planarkitekt,
  Tfn. 0581–810 00
  bjorn.nettelbladt@sb-bergslagen.se
 • Socialnämndens arbetsutskott 1 juli § 163-193

  Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

  Protokoll 1juli, 2021 Paragraf 163-193Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 2 juli  till och med 26 juli 2021.
 • Socialnämndens arbetsutskott 24 juni § 159-162

  Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

  Protokoll 24 juni, 2021 Paragraf 159-162Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 24 juni  till och med 19 juli 2021.
 • Socialnämndens arbetsutskott 9 juni § 155-158

  Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

  Protokoll 9 juni 2021 § 155-158Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 9 juni  till och med 2 juli 2021.
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 17 februari 2021

  Barn- och utbildningsnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

  Protokoll som justerats 17 januari 2021 § 10 Pdf, 151.3 kB.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med  18 januari till och med 12 mars 2021 .
 • Barn- och utbildningsnämnden 14 september 2020 §§78-80 (sekretess)

  Barn- och utbildningsnämnden, Rouzbeh Isa sekreterare

  Protokoll som justerats 14 september  Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 14 september 2020 till och med 6 oktober 2020 .
 • Underättelse om förslag till detaljplanDetaljplan för Hästen12 m.fl. (Kristinaskolan) i Lindesberg, Lindesbergs kommun

  Samhällsbyggnadsförvaltningen , Simon Ljunggren, planarkitekt

  Underrättelse om förslag till detaljplanDetaljplan för Hästen 12 m.fl. (Kristinaskolan) i Lindesberg, Lindesbergs kommun.Granskning av planen pågår mellan 9 juli – 4 september 2020.
  Handlingarna finns att tillgå på biblioteket i Lindesberg, Kungsgatan 37A, samt på Stadsbyggnadskontoret, Kungsgatan 41 i Lindesberg. De kommer även att finnas på www.lindesberg.se/pagaendeplanarbeten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligt senast 4 september 2020 . Synpunkterna skickas antingen med e-post eller fysiskt till nedanstående adresser: Synpunkter ska innehålla namn och adress. Ange också ”Diarienummer: S-2017-477”.Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av: Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 9 juli till och med 4 september 2020 .

Så här överklagar du genom laglighetsprövning

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad. På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går till Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.      

Senast uppdaterad