Kungörelse om Samråd, Detaljplan för del av Dalkarlshyttan 1:1 med flera (Norra Dalkarlshyttan) i Lindesberg

Samhällsbyggnadsförvaltningen , Björn Nettelbladt, planarkitekt

Kungörelse om Samråd för detaljplan för del av Dalkarlshyttan 1:1 med flera (Norra Dalkarlshyttan) i Lindesberg 22 mars till 18 april 2021PDF

Detaljplan för del av Dalkarlshyttan 1:1 m.fl. (Norra Dalkarlshyttan) kommer att ställas ut inför samråd och finnas tillgänglig på:

Planområdet är beläget i Dalkarlshyttan, norr om golfbanan, strax söder om Lindesbergs tätort.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av bostäder, idrottslokaler och rekreation.

Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan för Lindesbergs kommun.
Samrådet syftar till att samla in fler uppgifter och synpunkter på planen.

Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen och sändes till info@sb-bergslagen.se eller Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg. Ange i ämnesraden ”Diarienummer S-2019-427”.

Synpunkter lämnas senast 18 april 2021.

Upplysningar om planen lämnas av Björn Nettelbladt, planarkitekt, 0581-810 00, bjorn.nettelbladt@sb-bergslagen.se .

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 22 mars till och med 18 april 2021.

Senast uppdaterad