Kungörelse, samråd för detaljplan för del av Mariedal 1:1 med flera (etapp 1, norra verksamhetsområdet).

Samhällsbyggnadsnämnden, Per Lilja, Planarkitekt

Granskning av planen pågår mellan 19 april-23 maj 2021.

Rubricerad detaljplan ställs ut för granskning.

Detaljplanen har efter samrådet bytt namn från del av Heden 1:11 m fl till detaljplan för del av Mariedal 1:1 m fl pga en fastighetsreglering där Heden 1:11 gick upp i Mariedal 1:1. I plankarta och planbeskrivning har handlingarna döpts baserat på den nya fastighetsbeteckningen.

Planförslaget har varit ute på samråd mellan 19 november 2020 – 3 januari 2021. Yttranden som har inneburit ändringar i planförslaget har arbetats in i granskningshandlingen. Samtliga yttranden och svar finns att läsa i samrådsredogörelsen. Efter granskningen kommer nya yttranden att besvaras i ett granskningsutlåtande. Granskningen ger ytterligare möjligheter att lämna synpunkter på rubricerat detaljplaneförslag.

Planområdet är beläget norr om tätorten Frövi, söder om Fröviforsvägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, växthus, lager och logistik samt förberedande järnvägsanslutning genom del av planområdet.

Planförslaget strider inte mot gällande fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort.

På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna endast att ta del av digitalt på Lindesbergs kommuns webbplatslänk till annan webbplats

Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligt senast 23 maj 2021.

Synpunkterna skickas antingen med e-post eller fysiskt till nedanstående adresser:

  • info@sb-bergslagen.se
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.

Synpunkter ska innehålla namn och adress. Ange också ”Diarienummer: S-2017-384.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Per Lilja, planarkitekt
Tfn. 0581 – 810 81
per.lilja@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad