Kungörelse, underrättelse om förslag till detaljplan för del av Tredingen 1:1 med flera i Lindesberg.

Samhällsbyggnadsnämnden, Jonathan Pedersén, Samhällsplanerare

Granskning av planen pågår mellan 7 juni-6 juli 2021.

Rubricerad detaljplan ställs ut för granskning.

Planförslaget har varit ute på samråd mellan 5 oktober 2020 – 23 oktober 2020. Samtliga yttranden och svar finns att läsa i samrådsredogörelsen. Yttranden som har inneburit ändringar i planförslaget har arbetats in i granskningshandlingarna. Efter granskningen kommer nya yttranden att besvaras i ett granskningsutlåtande. Granskningen ger ytterligare möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat detaljplaneförslag.

Planområdet är beläget centralt i tätorten Lindesberg, nära Bottenåns mynning ut i Lindessjön, norr om Loppholmarna. Området avgränsas av strandlinjerna i väst och öst och av Bottenån i norr och söder.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra plats för nya bryggor i ett centralt läge som kan bidra till ett stärkt båtliv och en ökad aktivitet på Lindessjön.

Planförslaget strider inte mot översiktsplanen.

Granskning av planen pågår mellan 7 juni 2021 – 6 juli 2021.

Handlingarna finns att tillgå på www.lindesberg.se/pagaendeplanarbeten Länk till annan webbplats.

På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna endast att ta del av digitalt. Du kan däremot be om att få dem fysiskt om det behövs.

Synpunkter på planen ska framföras skriftligt via e-post till
- info@sb-bergslagen.se, eller med brev till
- Stadsbyggnadskontoret, Prästgatan 6, 711 30 Lindesberg.

(Observera att det är en ny adress till Stadsbyggnadskontoret)

Du kan också använda vår e-tjänst https://etjanst.lindesberg.se/Yttrande Länk till annan webbplats. för att lämna ditt yttrande.


Märk meddelandet med ”Diarienummer S-2019-735” samt ha med namn och adress. Synpunkter ska ha inkommit senast 6 juli 2021.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Jonathan Pedersén, samhällsplanerare,
Tfn. 0581–81 788
jonathan.pedersen@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad