Kungörelse, underrättelse om förslag till detaljplan för Rockhammar 1:3 etapp 1.

Samhällsbyggnadsnämnden, Kjell Jansson, Planarkitekt

Rubricerad detaljplan ställs ut för granskning. På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna digitalt på www.lindesberg.se/pagaendeplanarbeten.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en hallbyggnad för ett massalager.

Planområdet är beläget vid den västra delen av tätorten Rockhammar i Lindesbergs k ommun. Planområdet omfattar ca 5200 kvm.

Planförslaget överensstämmer med Lindesbergs kommuns översiktsplan.

Samråd om detaljplanen hålls 1 juli 2021 – 31 augusti 2021

Samrådet syftar till att få fram kompletterande uppgifter och synpunkter.

Synpunkter på förslaget sänds till info@sb-bergslagen.se eller till Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Prästgatan 6, 711 30 Lindesberg. Som ämne anger du ”Diarienummer S-2021-69”.

  • Eventuella synpunkter måste ha inkommit till Stadsbyggnadskontoret senast den 31 augusti 2021.
  • Synpunkter ska lämnas skriftligt och innehålla namn och adress. Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Kjell Jansson, planarkitekt,
Tfn. 0581–817 47
kjell.jansson@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad