Underrättelse för beslut om antagande av detaljplan för del av Mariedal 1:1 med flera (etapp 1, norra verksamhetsområdet).

Samhällsbyggnadsnämnden, Per Lilja, Planarkitekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen vill med detta brev informera om att rubricerad detaljplan antagits av Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun 2021-09-27.

Antagandebeslutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. KF § 91 har 2021-10-08 tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Tiden för överklagande är tre veckor från det att kommunen tillkännagett beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet på kommunens anslagstavla.

Antagandehandlingen finns att läsa på: www.lindesberg.se/pagaendeplanarbeten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid överklagan ”Hur man överklagar” för mer information.

Hur man överklagar

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen Nacka tingsrätt.

Överklagandet ska skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Prästgatan 6, 711 30 Lindesberg eller via e-post till info@sb-bergslagen.se

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen senast tre veckor från den dag då beslutet anslogs.

Överklagandet måste innehålla:

· Vilket beslut som överklagas, namn på detaljplan samt ange ärendets diarienummer S-2017-384.
· Varför du tycker att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha.
· Bifoga eventuellt handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.
· Namn, personnummer eller organisationsnummer, fastighet eller postadress.

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen gör en bedömning om skrivelsen med överklagandet kommit in i rätt tid och skickar ärendet vidare till mark- och miljödomstolen som beslutar om överklagandet.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Per Lilja, planarkitekt
Tfn. 0581 – 810 81
per.lilja@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad