Kungörelse, detaljplan för Lindesby 1:13 m.fl. Lindesbergs kommun fick laga kraft den 21 oktober 2021

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kjell Jansson, planarkitekt.

Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun beslutade den 28 september 2020 att anta rubricerad detaljplan.

Dessförinnan godkändes planen i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen den 9 september 2020.

Kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen överklagades till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen där beslut på dom fattades den 10 maj 2021. Mark- och miljödomstolens beslut överklagades till Mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 21 oktober 2021 att inte ge prövningstillstånd, Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.

Detaljplanen fick laga kraft den 21 oktober 2021.

Upplysningar erhålles av:

Kjell Jansson, planarkitekt,
Tfn. 0581–810 00
kjell.jansson@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad