Underrättelse för beslut om antagande av Detaljplan för Lindesby 1:11 m.fl (Charlottenlund), Lindesbergs kommun

Samhällsbyggnadsnämnden, Kjell Jansson, Planarkitekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen vill informera om att rubricerad detaljplan antagits av Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun 2022-06-07.

Antagandebeslutet har 2022-06-14 tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Tiden för överklagande är tre veckor från det att kommunen tillkännagett beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet på kommunens anslagstavla.

Antagandehandlingen och hur du kan överklaga beslutet finns att läsa på sidan om detaljplanen

Läs beslutsprotokollet tillhörande ärendet Pdf, 176.1 kB.

Senast uppdaterad