Underrättelse för beslut om antagande av Detaljplan för Brodalen 2:6 med flera (hemköp)

Diarienummer

S-2021-106

Datum för antagande

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 1 september 2022.

Beslutsprotokoll tillhörande ärendet Pdf, 114.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Planområde

Planområdet är beläget i centrala Lindesberg, norr om Prästbron längs med Bergslagsvägen. Området avgränsas av Bergslagsvägen, Torphyttevägen och Brodalsgatan.

Handlingarna, inklusive beslut, finns tillgängliga digitalt på följande platser

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter längre. Synpunkter lämnas under detaljplanens samråd och granskning.

Överklaga beslut

Om du anser dig berörd av detaljplanen i bemärkelsen att planen går emot dina synpunkter, kan du överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Detta görs efter att detaljplanen är antagande, då följer en minst 3 veckor lång tid då detaljplanen kan överklagas. För att överklaga en detaljplan måste du senast under granskningen framföra dina synpunkter skriftligt, annars kan du förlora rätten till att överklaga, enligt 5 kap 11 § PBL.

Trots att du erhåller denna information om hur man överklagar är det dock inte säkert att du anses ha klagorätt, eftersom det är Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt som utifrån regleringen i 13 kap. 8 och 11 §§ plan- och bygglagen prövar om du, efter ett överklagande, ska anses ha sådan klagorätt.

Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt, men skicka skrivelsen till e-post: info@sb-bergslagen.se eller brevledes till: Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Prästgatan 6, 711 30 Lindesberg.

Ange klart vilket beslut du vill överklaga genom att uppge datum och paragraf i protokollet samt uppge detaljplanens namn. Skriv också vilken ändring du vill ha.

Överklagandet måste innehålla:

  • Vilket beslut som överklagas, namn på detaljplan samt ange ärendets diarienummer S-2021-106.
  • Varför du tycker att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha.
  • Bifoga eventuellt handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.
  • Namn, personnummer eller organisationsnummer, fastighet eller postadress.
  • Underskrift (namnteckning).

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen senast tre veckor från den dag då beslutet anslogs.

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen gör en bedömning om skrivelsen med överklagandet kommit in i rätt tid och skickar ärendet vidare till mark- och miljödomstolen som beslutar om överklagandet.

Mer information

På sidan Detaljplan för del av Brodalen 2:6 (hemköp) Öppnas i nytt fönster. finns mer information om bland annat detaljplanens syfte.

Senast uppdaterad