Underrättelse om granskningsutlåtande av Detaljplan för Torp 1:127 (Sjövallen)

Diarienummer

S-2017-479

Om detaljplanen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen vill informera om att rubricerad detaljplan överlämnats till samhällsbyggnadsnämnden bergslagen för beredning, därefter går planen vidare till kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige för beslut om antagande. Granskningsutlåtande och övriga antagandehandlingar finns nu på Lindesbergs kommuns hemsida.

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder. Syftet är också att på land skapa planmässiga förutsättningar att fortsättningsvis bedriva småbåtsverksamhet. Vidare är syftet att säkerställa ytor för parkområde samt skapa planmässiga förutsättningar för bryggor och småbåtshamn i vatten.

Planområde

Planområdet är beläget i södra Frövi nordväst om Kaninholmen vid småbåtshamnen. Avståndet till Frövi centrum är ca 330 meter samt ca 400 meter till Frövi järnvägsstation. Planområdet ligger söder om Järnvägsgatan och sydväst om Näsbygatan. Området avgränsas i söder av sjön Väringen.

Handlingarna, inklusive beslut, finns tillgängliga digitalt på följande platser

Synpunkter

Det går inte att längre att lämna synpunkter på det här detaljplaneförslaget.

Har du frågor?

Malena Eriksson Högvall
Planarkitekt
0581-830 68

Innehåll

Senast uppdaterad