Vi vill veta vad du tycker om framtidens Hagaberg

Två kartbilder över dagens och framtidens Hagaberg.

Detaljplanen för Framtidens Hagaberg är nu ute på Samråd. Det betyder att du kan komma med synpunkter.

Detaljplanen skapas för att möjliggöra ny bostads-och centrumbebyggelse, en stadsdelspark samt renovering och komplettering av det befintliga bostadsbeståndet med tillhörande utemiljöer och bostäder. Planen möjliggör också utbyggnation av Björkhagaskolan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en stadsdel med trygga utemiljöer och platser för lek, rörelse, vila och social samvaro.

Området ligger i den nordöstra delen av Lindesbergs tätort i området Hagaberg. Planområdet avgränsas i öster av Björkhyttevägen, i norr av Lövstavägen och i väster mot Vita stigen och grönområden. I söder avgränsas området av Björkhagaskolan.

Vi vill gärna träffa dig och svara på dina frågor!

Samrådsmöte

Ett samrådsmöte kommer att hållas i i Falab Libos lokal på gula gården på Hagaberg. Under det tillfället kommer du få information om den pågående omvandlingen av området och om detaljplaneprocessen, och möjlighet att ställa frågor.

Du kan också få hjälp med hur du lämnar ditt formella yttrande till kommunen.

Dag och tid: Torsdag 27 oktober kl 17.00-19.00

Här kan du läsa mer om detaljplanen

Senast uppdaterad