Ny lägesbild över lokal brottslighet och otrygghet

Pontus Andersson, säkerhetssamordnare i kommunen.

Säkerhetssamordnare Pontus Andersson

Som en del i det brottsförebyggande arbetet har vi tagit fram en lokal lägesbild över brottslighet och otrygghet inom kommunens geografiska område. Vår säkerhetssamordnare Pontus Andersson driver arbetet och har svarat på tre frågor om lägesbilden.

Syftet med 2024 års lägesbild är att få en övergripande bild av den lokala brottslighet och otrygghet som finns i Lindesbergs kommun. Lägesbilden innehåller information kopplad till olika typer av brott, men även invånares upplevelser av otrygghet i kommunen.

Lägesbilden ska tillsammans med prioriteringar, orsaksanalyser och tydliga målsättningar användas som underlag i arbetet med att ta fram åtgärdsplaner för kommunens brottsförebyggande arbete.

Vad säger vår säkerhetssamordnare?

Det är vår säkerhetssamordnare Pontus Andersson som ansvarar för att sammanställa lägesbilden. Men, vad tänker han om aktuell lägesbild och kommunens brottsförebyggande arbete? Pontus har svarat på tre frågor i ämnet.

Pontus, på vilket sätt arbetar kommunen med brottsförebyggande arbete?

– Kommunen inför nu ett nytt brottsförebyggande arbetssätt delvis grundat på Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Arbetssättet innebär att vi ska jobba systematiskt med bland annat kartläggning, lägesbilder och orsaksanalyser för att kunna skapa grundade åtgärdsplaner. Nu när vår första lägesbild är gjord blir nästa steg att sitta ner med vårt brottsförebyggande råd och vår styrgrupp för det brottsförebyggande arbetet och tillsammans besluta om vilka problemområden vi ska prioritera under de kommande åren. Under arbetets gång kommer representanter från hela kommunkoncernen vara involverade eftersom det här är ett område som vi bäst bemöter i samverkan.

Vilka delar tycker du som säkerhetssamordnare är viktiga att lyfta fram i kommunens lägesbild för lokal brottslighet?

– Även om det finns fler delar som sticker ut så är det den relativt höga utsattheten och otryggheten bland kommunens ungdomar som väcker mest uppmärksamhet hos mig. Tittar vi exempelvis på brottskategorier som sexualbrott och personrån kan vi se att kommunens ungdomar är betydligt mycket mer utsatta än kommunens befolkning i stort. Många ungdomar upplever också otrygghet kopplat till flera olika miljöer. Samtidigt ser vi att många av kommunens ungdomar lever med en bristfällig psykosocial hälsa, där ett antal faktorer visar på en tydlig försämring de senaste åren.

Hur kommer kommunen arbeta med frågorna framåt, med lägesbilden som utgångspunkt?

– Arbetsprocessen framåt finns beskriven i lägesbildens sjunde avsnitt. I korta drag kan man säga att arbetet efter lägesbilden består i att besluta om prioriteringar, genomföra orsaksanalyser, formulera tydliga målsättningar och ta fram konkreta åtgärdsplaner för de närmsta åren. Det innebär också att genomföra beslutade åtgärder och att följa upp och utvärdera dessa. Om två år börjar det om med en ny lägesbild, även om vissa arbetsmoment kan komma att överlappa varandra.

Vill du läsa hela lägesbilden?

Lägesbild lokal brottslighet och otrygghet i Lindesbergs kommun 2024 Pdf, 750.5 kB.

Senast uppdaterad