Kungörelse, samråd för detaljplan för del av Heden 1:11 med flera (etapp 1, norra verksamhetsområdet).

Samhällsbyggnadsnämnden, Per Lilja, Planarkitekt

Samråd pågår från och med 19 november 2020 till och med 3 januari 2021.

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Lindesbergs kommun upprättat ett förslag till detaljplan.

Detaljplan för del av Heden 1:11 m fl (etapp 1, norra verksamhetsområdet) kommer att ställas ut inför samråd. På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna endast att ta del av digitalt på www.lindesberg.se/pagaendeplanarbetenlänk till annan webbplats.

Planområdet är beläget norr om tätorten Frövi, söder om Fröviforsvägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, växthus, lager och logistik samt förberedande järnvägsanslutning genom del av planområdet.

Planförslaget strider inte mot gällande fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort.

Samråd om planen hålls 19 november 2020 – 3 januari 2021.

Samrådet syftar till att få fram kompletterande uppgifter och synpunkter.


Synpunkter på förslaget sänds till info@sb-bergslagen.se, eller till Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg. Som ämne anger du ”Diarienummer S-2017-384”.

  • Eventuella synpunkter måste ha inkommit till Stadsbyggnadskontoret senast den 3 januari 2021.
  • Synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn och adress. Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.

 

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Per Lilja
Planarkitekt
Telefonnummer 0581 - 810 81
per.lilja@sb-bergslagen.se

Kungörelse om samrådPDF

Samrådshandlingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 19 november 2020 till och med 3 januari 2021.

Senast uppdaterad 2020-11-19