Hur går det till att fatta beslut?

Beslut kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd, förtroendevald eller anställd. Vem eller vilka som fattar beslut i kommunen beror på vad det gäller.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i andra ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, kommunens budget och den kommunala skattesatsen.

Fråga och interpellation

Om en ledamot i fullmäktige vill följa upp ett ärende kan han eller hon ställa en fråga eller en interpellation till någon av kommunalråden eller ordföranden i en nämnd. Frågor eller interpellationer får bara röra ett ärende som fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har rätt att handlägga. De ska lämnas in skriftligt i förväg. Varken fråga eller interpellation leder till beslut.

Beslutsärende

Förutom interpellationer och frågor behandlar fullmäktige ärenden där beslut ska fattas. Dessa ärenden har först behandlats i en styrelse eller en nämnd. Besluten verkställs sedan av anställda i kommunens förvaltningar.

Motion

Ett skriftligt förslag från en ledamot i kommunfullmäktige kallas motion. Till skillnad från en fråga eller interpellation leder motioner till beslut. Motionen behandlas inte direkt under sammanträdet utan överlämnas till kommunstyrelsen som ser till att ärendet bereds i berörda nämnder och styrelser. Därefter kommer motionen tillbaka till fullmäktige. Beslut bör tas inom ett år efter att motionen har väckts.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunstyrelsen har också övergripande ansvar för att besluten verkställs och följs upp. Vilket ansvarsområde kommunstyrelsen har framgår av kommunstyrelsens reglemente.

Kommunfullmäktige har uppdragit (delegerat) åt kommunstyrelsen att fatta beslut i vissa grupper av ärenden.

Nämnd

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka ledamöter som ska ingå i dessa. För varje nämnd fastställer fullmäktige ett reglemente som anger vilken verksamhet nämnden har ansvar för. Nämnderna beslutar i frågor inom sitt ansvarsområde. I många lagar anges också att en nämnd skall ta beslut i en viss typ av frågor.

Tjänsteperson och förtroendevald

Nämnderna kan ge uppdrag (delegera) till en ledamot eller tjänsteman att fatta beslut i en viss typ av frågor, främst rutinärenden. Brådskande ärenden får delegeras till förtroendevalda.

Senast uppdaterad 2020-02-17