Hubbar för digital kompetens

Projektet syftar till att öka den digitala kompetensen hos länets tredjelandsmedborgare och därigenom skapa förutsättningar för att alla ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att delta i samhället.

Projektet pågår mellan 2020-2022 och finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Länsstyrelsen är projektägare och kommunerna Lindesberg, Laxå, Karlskoga och Örebro är delprojektägare. I dessa kommuner finns en fysisk plats (hubb) och en delprojektledare som arbetar med att stötta invånarna att bli än mer digitalt kompetenta. I Lindesberg finns hubben i bibliotekets lokaler och är samlokaliserad med Medborgarservice.

Målgruppen är

  • Tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta i en medlemsstat eller som i förekommande fall håller på att förvärva laglig bosättning i en medlemsstat.
  • Särskild hänsyn kommer att tas till hur kvinnor, analfabeter och andra utsatta grupper kan nås.
  • Till den fysiska hubben är alla invånare välkomna, både tredjelandsmedborgare och övriga.

Tanken är att erbjuda en fysisk plats för direkt stöd, hjälp till självhjälp och uppsamling av behov. Det kan också skapas utbildningar, workshops, seminarier- målgruppen och personal.

Senast uppdaterad