Buller

Buller är ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa. För mycket buller i vardagen kan göra oss trötta och göra att vi får svårt att koncentrera oss. Buller kan också göra att vi har svårt att somna eller att vi sover oroligt.

Störs du av buller?

Om du störs av buller i din bostad ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Skriv gärna ner vilka tider på dygnet som bullret förekommer och försök att sakligt beskriva hur det låter. Detta gör det lättare att lokalisera störningen.

Om du störs av buller från grannen i form av musik, prat, spring eller annat är det allra bästa att först kontakta den som stör så att denne har möjlighet att ändra sitt beteende. Om detta inte hjälper kan du i stället vända dig till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

Störs du av buller från industrier eller andra företag kontakta verksamhetsutövaren i första hand och i andra hand kan du kontakta kommunen. Om du störs av buller eller vibrationer från väg- eller tågtrafik ska du kontakta väg- eller banhållaren.

Hur mycket får det låta?

Riktvärdena är olika beroende på om ljudet kommer från till exempel vägtrafik, järnvägar eller byggen eller om det handlar om buller inomhus från till exempel ventilation eller tvättstugor.

Ansvar

Den som orsakar buller har ansvar för de miljöstörningar som kan uppkomma som följd av bullret. Störande ljud kan komma från t.ex. industrier, vägar, järnvägar, restauranger och grannar. De som är ansvariga för bullret kan då vara industriföretag, väg- och banhållare, restaurangägare eller privatpersoner. De kallas i miljölagstiftningen för verksamhetsutövare.

I miljöbalken finns bestämmelser om undersökningsskyldighet. Där står det att verksamhetsutövaren ska göra de undersökningar av verksamheten som behövs för tillsynen. Det innebär att verksamhetsutövaren kan vara skyldig att göra mätningar och andra kontroller om någon klagar på buller från en verksamhet. En standardiserad mätmetod bör användas när man mäter.

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken för många slags bullrande verksamheter, vilket innebär att vi kontrollerar att lagstiftningen följs. Arbetsmiljöverket ansvarar för tillsyn gällande buller i arbetsmiljön.

Riktvärden

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för ljudnivåer från olika typer av verksamheter, bl.a. för industrier, skjutbanor, motorbanor och byggarbetsplatser. Riktvärdena är antingen maximalnivåer eller genomsnittliga nivåer. För tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter (så kallade B- respektive C-verksamheter) bestäms ofta begränsningsvärden för buller för den aktuella anläggningen i länsstyrelsens eller kommunens beslut. Om det behövs kan också mindre verksamheter få sådana begränsningsvärden. Begränsningsvärden anger de maximalt tillåtna bullervärdena för en verksamhet.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

servicecenter@sbbergslagen.se

Senast uppdaterad