Köldmedier

Många av de köldmedier som används i kylanläggningar, luftkonditioneringssystem och värmepumpar är av det slag som påverkar ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten.

För att minska utsläppen av växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen ställs särskilda krav på dig som äger eller använder en köldmedieutrustning.

Nyinstallation

Det är endast certifierade kylföretag som får installera kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning. Innan installation eller konvertering sker av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer ska den som avser att använda utrustningen i god tid underrätta miljökontoret om detta. Hör efter när du beställer utrustningen hur mycket köldmedia den innehåller.

Befintlig utrustning

Befintlig utrustning ska genomgå regelbunden läckagekontroll. Även läckagekontrollen ska utföras av certifierat kylföretag. Intervallen för läckagekontroll beror på utrustningens köldmediemängd:

  • utrustning som innehåller 5-49 ton CO2e ska kontrolleras minst var 12:e månad
  • utrustning som innehåller 50-499 ton CO2e ska kontrolleras minst var 6:e månad
  • utrustning som innehåller 500 ton CO2e eller mer ska kontrolleras minst var 3:e månad.

Kontrollen ska beställas av den som äger eller använder utrustningen. Det kan därför vara lämpligt att teckna ett serviceavtal med ett certifierat kylföretag för att undvika att kontrollen glöms bort.

Rapporteringsskyldighet

Om det under någon del av ett kalenderår i en anläggning finns minst 14 ton CO2e som omfattas av läckagekontroll, ska verksamhetsutövaren skicka in en årsrapport till miljökontoret. Årsrapporten ska vara inlämnad senast den 31 mars efterföljande år.

Bestämmelser

Regler om till exempel vilka köldmedier som får användas, hur installation och kontroll ska genomföras regleras i svensk och EU-lagstiftning.

Anmäla om värmepump

Om du ska installera bergvärme, sjövärme, jordvärme eller grundvattenvärme krävs en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

711 80 Lindesberg

Senast uppdaterad