Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Köldmedier

Många av de köldmedier som används i kylanläggningar, luftkonditioneringssystem och värmepumpar är av det slag som påverkar ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten.

För att minska utsläppen av växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen ställs särskilda krav på dig som äger eller använder en köldmedieutrustning.

Nyinstallation

Det är endast certifierade kylföretag som får installera kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning.

Befintlig utrustning

Befintlig utrustning ska genomgå regelbunden läckagekontroll. Även läckagekontrollen ska utföras av certifierat kylföretag.

Senast uppdaterad 2019-04-30