Folkhälsa

En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör dessutom vara så jämlikt fördelad som möjligt.

Bilden har fokus på en vacker organegul blomma.

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan.

Folkhälsoteamet

Till stöd för kommunernas arbete finns länsdelens folkhälsoteam. Det består av en folkhälsochef och tre folkhälsoutvecklare. Till teamet räknas också stödfunktioner från välfärd och folkhälsa vid Region Örebro län, resurs från Örebro läns idrottsförbund samt delar av resurs från Örebro läns bildningsförbund. Folkhälsoteamet fungerar som metod- och kunskapsstöd och arbetar på uppdrag av de kommunala verksamheterna.

Arbetet med folkhälsa i Örebro län

Norra länsdelens kommuner, Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, har en överenskommelse med Region Örebro län kring arbetet med folkhälsa. Överenskommelser har funnits i olika former sedan 2003. Nuvarande överenskommelse gäller till år 2023. Det övergripande målet är att uppnå hög och jämlik livskvalitet hos befolkningen i norra länsdelen.

För att uppnå god, jämlik och jämställd hälsa i länets befolkning är samverkan en grundläggande förutsättning. Kommunerna i länet och Region Örebro län har tillsammans med andra myndigheter och organisationer ett tydligt ansvar i folkhälsoarbetet och är beroende av varandras insatser.

Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt och kunskapsbaserat lokalt och regionalt folkhälsoarbete i samverkan mellan kommunerna i norra länsdelen och Region Örebro län. Utgångspunkter för samverkan i och prioritering av det lokala och regionala folkhälsoarbetet för god, jämlik och jämställd hälsa är:

  • Kommunernas egna mål
  • Mål och strategier i den regionala utvecklingsstrategin (RUS),
  • Region Örebro läns kommissionsarbete för jämlik hälsa
  • Folkhälsoplan för Region Örebro län.
  • Övriga relevanta regionala mål och planer.

Senast uppdaterad