Hjälpmedel och bostadsanpassning

Om du har eller har fått en funktionsnedsättning och inte längre klarar att utföra aktiviteter som du klarat tidigare, kan du behöva låna hjälpmedel, anpassa din bostad eller få rehabilitering.

Hjälpmedel

Ett hjälpmedel kan underlätta det dagliga livet på olika sätt och innebära att man kan leva ett mer självständigt liv. Arbetsterapeut bedömer tillsammans med dig, vilka hjälpmedel du kan behöva. Det handlar om hjälpmedel för att själv eller med hjälp av någon annan till exempel kunna klä sig, klara sin personliga hygien, förflytta sig och kunna sköta vardagslivets rutiner i hemmet.

För dig som har svårigheter att minnas, planera, ha struktur eller koll på tiden finns också hjälpmedel som underlättar och ökar förmågan att vara självständig och delaktig i samhället.

Hjälpmedel lånas kostnadsfritt av kommunen eller av Region Örebro län. När behovet upphör eller förändras så återlämnas det. Om du behöver gånghjälpmedel som exempelvis rollator ska du vända dig till sjukgymnast på din vårdcentral.

Avgifter

Besöksavgift tas enligt gällande avgifter i Lindesbergs Kommun. Dessa ingår i kommunens maxtaxa.

Bostadsanpassning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning kan få din bostad anpassad genom att ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Till exempel ta bort trösklar, byta badkar mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

Bidraget omfattar i princip alla typer av funktionsnedsättningar, till exempel rörelsehinder, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi. Nedsättningen ska vara bestående eller åtminstone långvarig. För att få bidraget måste en arbetsterapeut, en läkare eller någon annan sakkunnig intyga att anpassningen är nödvändig.
Kommunens arbetsterapeut kan hjälpa dig med råd om lämpliga åtgärder och hjälpmedel samt berätta mer om hur du ansöker om bostadsanpassningsbidrag. Arbetsterapeuten kan hjälpa dig att skriva det intyg som behövs vid ansökan.

Bidraget avser anpassning av den permanenta bostaden för att underlätta för personen med funktionsnedsättning. Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget hus. Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt måste fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen godkänna den sökta anpassningen. 

Kontakt

Arbetsterapeut
Kontakt med kommunens arbetsterapeut via växeln 0581-810 00 

Bostadsanpassning

Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Senast uppdaterad