Taxor och avgifter för vård och omsorg

Avgifter som gäller från och med 2020-01-01

Hemtjänst 2125 kr/månad - dock högst 305kr/timme

Omvårdnad vid särskilt boende 2125kr/månad

Punktinsats - kommunens självkostnadspris, beviljat enligt
Socialtjänstlagen 305kr/månad

Kommunal hälso-och sjukvård 2 125 kr/månad - Insatser av kommunens distriktsköterska, undersköterska och/eller arbetsteraput. Debiteras med 15% respektive 25% avtimsjälvkostnadspriset per tillfälle

Dagvård/Dagrehab 80kr/gång - kostavgift tillkommer 74 kr/dag

Trygghetslarm 369kr/månad

Korttidsboende/Växelvård 140kr/dygn - Kostavgift tillkommer 122 kr/dag

För ovan angivna insatser kan den sammanlagda avgiften aldrig överstiga 2125 kr/mån. Kosten tillkommer dock.

Matdistrubition i eget boende 48 kr/matlåda

Hemkörningsavgift 11kr/matlåda

Kostavgift i särskilt boende 3623kr/månad

Trygghetsplats 140kr/dygn - kostavgift tillkommer 122kr/dag

Justering av avgifterna

Avgifterna justeras årligen enligt förändringar av gällande prisbasbelopp och konsumentverkets prisindex.

Senast uppdaterad