Brottsförebyggande arbete

Lindesbergs Brottsförebyggande råd, Linde BRÅ, verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i Lindesbergs kommun.

I samverkansgruppen, som träffas 4 gånger per år, ingår representanter från kommunen och Polisen. Arbetet utgår från en samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polismyndigheten. Överenskommelsen kan omfatta både strategisk och praktisk samverkan där syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. Det lokala trygghets- och brottsförebyggande arbetet är en viktig pusselbit i kommunens folkhälsoarbete.

Den lokala planen ska bygga på aktuell och relevant statistik samt de problembilder som tas fram av polis och kommun i samverkan. Planen ska stå för kunskapshöjande insatser till de kommunala verksamheterna samt politiken om hur ett lokalt brottsförebyggande arbete ska bedrivas.

Rådet är inte ett beslutande organ utan ett forum för informationsöverlämnande mellan de representerade myndigheterna och förvaltningarna.

App för att anmäla otrygga platser

Med appen kan du dygnet runt, året runt, på ett enkelt sätt, registrera om du upplever någon plats eller miljö som otrygg. Oavsett om det beror på bristande belysning, vegetation, mörka platser eller rädsla för att bli utsatt för brott.

OBS! Det gäller enbart upplevelse av otrygghet, ej akuta brottstillfällen.

Hämta appen

Ladda ner Samhällsbyggnad Bergslagens app för felanmälan. Öppna appen, i den finns ett menyval gällande otrygghet, klicka sedan vidare enligt instruktioner.

Kontakta Linde BRÅ

Lindesbergs kommun
Peter Björklund, sekreterare lokala BRÅ
peter.bjorklund@nora.se

Polisen
Stefan Toll, kommunpolis
stefan.toll@polisen.se

Senast uppdaterad