Lägesbild 4 november 2020

Lindesbergs kommuns centrala krisledning aktiverades i februari 2020. Den här lägesbilden beskriver situationen så som den var den 4 november 2020.

Lokala allmänna råd i Örebro län

För att bromsa smittspridningen gäller nu lokala allmänna råd och ett publiktak på 50 personer i Örebro Län. De allmänna råden gäller från och med 3 november till och med 24 november men kan komma att förlängas.

Lokala allmänna råd i Örebro län

Lindesbergs kommuns arbetar intensivt med att hantera de lokala allmänna råden för att förhindra smittspridning. Arbetet de närmaste dagarna ägnas åt att se över på vilket sätt våra verksamheter behöver anpassas ytterligare.

Stängda verksamheter och ändrade öppettider

Uppmaning att jobba hemifrån

Efter införandet av de lokala allmänna råden i Örebro län är det tydligt att vi som organisation behöver göra ytterligare förändringar i våra arbetssätt under en tid.

En av våra viktigaste åtgärder som arbetsgivare är att underlätta för medarbetare att hålla avstånd till varandra och undvika smittspridning. Det gör vi genom att främja arbete hemifrån eller att möjliggöra flexibel arbetstid så att medarbetare kan undvika att resa med kollektivtrafiken under rusningstid.

För att skydda de medarbetare som inte kan arbeta hemifrån uppmanas nu chefer att möjliggöra för de medarbetare som kan arbeta hemifrån att göra det under tiden de lokala allmänna råden gäller.

Många medarbetare i kommunen har på grund av uppdragets utformning inte möjlighet att arbeta hemifrån. Inom de verksamheterna kommer rutiner kring att hålla avstånd ses över ytterligare.

Lindesbergs kommuns krisledning

Den kommun­övergripande krisledningen ansvarar för att leda och samordna kommunens samlade krishantering. Krisledningen har som uppgift att ange inriktning, prioritera och fördela resurser vid behover, ta fram en lägesbild för kommunen och se till att invånare och media får den information de behöver om kommunens verksamheter och service.

Lindesbergs kommuns övergripande arbete med anledning av pandemin

Fokus för Lindesbergs kommuns arbete under den pågående pandemin är att fortsätta bedriva en trygg och säker miljö för personer i våra verksamheter och de invånare som använder sig av kommunens service och tjänster. Vi arbetar för att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas och att upprätthålla prioriterade verksamheter i kommunen. Vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har ett nära samarbete med smittskyddsenheten på Region Örebro län.

Kommunens vård- och omsorgsboenden

Inget boende inom Lindesbergs kommun har rapporterat om någon smitta.

Utbildning och skolor

De lokala allmänna råden omfattar inte verksamheter inom förskola och skola. Skolor och förskolor fortsätter med arbetet att följa basala hygienrutiner och hålla avstånd i de situationer där det är möjligt. Lindesbergs kommuns grundskolor undervisar enligt ordinarie planering. Gymnasieskolans elever i årskurs 2 och 3 växlar mellan distansundervisning och undervisning på skolan sedan. De studenter som går på vuxenutbildningen får delvis undervisning på distans.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ser över vilka åtgärder som behöver tas med anledning av de lokala allmänna råden.

Tillsyn av trängsel

Det finns i nuläget inga rapporter om trängsel på serveringsställen vid de kontroller som görs av kommunen. Tillsynen av trängsel kommer att fortsätta under tiden för de lokala allmänna råden.

Tidigare lägesbilder

Senast uppdaterad