Lägesbild 12 november 2020

Lindesbergs kommuns centrala krisledning aktiverades i februari 2020. Den här lägesbilden beskriver situationen så som den var den 12 november 2020.

Aktuellt denna vecka

Just nu gäller nu lokala allmänna råd och ett publiktak på 50 personer i Örebro Län. De allmänna råden gäller från och med 3 november till och med 24 november men kan komma att förlängas.

Lokala allmänna råd i Örebro län

Lindesbergs kommuns krisledning och verksamheter arbetar kontinuerligt med att hantera de lokala allmänna råden för att förhindra den ökade smittspridning som sker just nu.

Stängda verksamheter och ändrade öppettider

Smittspridningen i siffror från länet

Under vecka 45 testade sig ungefär 8500 personer för covid-19 i Örebro Län. Av de var cirka 14% procent positiva och hade covid-19. De flesta fallen finns i åldersgruppen 20-49 år.

Uppmaning att jobba hemifrån

Efter införandet av de lokala allmänna råden i Örebro län har Lindesbergs kommun som arbetsgivare gjort en rad förändringar i arbetssätt. Vi har tagit ett tydligt ställningstagande gällande möjligheten för medarbetare att jobba hemifrån under den här tiden och varje verksamhet ser över vilka åtgärder som behöver tas för att möjliggöra det.

Många medarbetare i kommunen har på grund av uppdragets utformning inte möjlighet att arbeta hemifrån. Inom de verksamheterna kommer rutiner kring att hålla avstånd ses över ytterligare.

För de som inte kan jobba hemifrån gör vi det möjligt med flexibel arbetstid där det går så att det funkar att undvika att resa med kollektivtrafiken under rusningstid.

Lindesbergs kommuns krisledning

Den kommun­övergripande krisledningen ansvarar för att leda och samordna kommunens samlade krishantering. Krisledningen har som uppgift att ange inriktning, prioritera och fördela resurser vid behöver, ta fram en lägesbild för kommunen och se till att invånare och media får den information de behöver om kommunens verksamheter och service.

Lindesbergs kommuns övergripande arbete med anledning av pandemin
Fokus för Lindesbergs kommuns arbete under den pågående pandemin är att fortsätta bedriva en trygg och säker miljö för personer i våra verksamheter och de invånare som använder sig av kommunens service och tjänster. Vi arbetar för att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas och att upprätthålla prioriterade verksamheter i kommunen. Vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har ett nära samarbete med smittskyddsenheten på Region Örebro län.

Kommunens vård- och omsorgsboenden

Inget boende inom Lindesbergs kommun har rapporterat om någon smitta.

Utbildning och skolor

De lokala allmänna råden omfattar inte verksamheter inom förskola och skola. Skolor och förskolor fortsätter med arbetet att följa basala hygienrutiner och hålla avstånd i de situationer där det är möjligt. Lindesbergs kommuns grundskolor undervisar enligt ordinarie planering. Gymnasieskolans elever växlar mellan distansundervisning och undervisning på skolan. De studenter som går på vuxenutbildningen får delvis undervisning på distans.

Barn- och utbildningsnämnden har fattat ett beslut som är striktare än Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det kommer till att vårdnadshavare med covid-19 lämnar sina barn på förskolan och skolan. Enligt Folkhälsomyndigheten går det bra så länge det kan göras på ett säkert sätt. I Lindesbergs kommun gäller nu konsekvent att vårdnadshavare med covid-19 ska stanna hemma och får överlåta hämtning och lämning av barn på förskola eller skola till en annan person.

Barn- och utbildningsnämnden har också fattat ett beslut som uppmuntrar föräldrar som har möjlighet att behålla sina barn hemma från förskola och fritids att göra det. Beslutet har tagits som en åtgärd då det börjar bli svårt med bemanning inom förskola och skola på grund av ökad sjukfrånvaro.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ser över vilka åtgärder som behöver tas med anledning av de lokala allmänna råden.

Tillsyn av trängsel

Det finns i nuläget inga rapporter om trängsel på serveringsställen vid de kontroller som görs av kommunen. Tillsynen av trängsel kommer att fortsätta under tiden för de lokala allmänna råden.

Tidigare lägesbilder

Senast uppdaterad