Lägesbild 19 november 2020

Lindesbergs kommuns centrala krisledning aktiverades i februari 2020. Den här lägesbilden beskriver situationen just nu.

Aktuellt denna vecka

Just nu gäller nu lokala allmänna råd och ett publiktak på 50 personer i Örebro Län. De allmänna råden gäller från och med 3 november till och med 24 november men kan komma att förlängas.

Lokala allmänna råd i Örebro län

Åtgärder i Lindesbergs kommun på grund av de lokala allmänna råden Länk till annan webbplats.

Lindesbergs kommuns krisledning och verksamheter arbetar kontinuerligt med att hantera de lokala allmänna råden för att förhindra den ökade smittspridning som sker just nu.

Stängda verksamheter och ändrade öppettider

Smittspridningen i siffror från länet

Under vecka 46 testade sig ungefär 8500 personer för covid-19 i Örebro Län. Av de var cirka 14% procent positiva och hade covid-19. De flesta fallen finns i åldersgruppen 20-49 år.

Uppmaning att jobba hemifrån

Efter införandet av de lokala allmänna råden i Örebro län har Lindesbergs kommun som arbetsgivare gjort en rad förändringar i arbetssätt. Vi har tagit ett tydligt ställningstagande gällande möjligheten för medarbetare att jobba hemifrån under den här tiden och varje verksamhet ser över vilka åtgärder som behöver tas för att möjliggöra det.

Många medarbetare i kommunen har på grund av uppdragets utformning inte möjlighet att arbeta hemifrån. Inom de verksamheterna kommer rutiner kring att hålla avstånd ses över ytterligare.

För de som inte kan jobba hemifrån gör vi det möjligt med flexibel arbetstid där det går så att det funkar att undvika att resa med kollektivtrafiken under rusningstid.

Lindesbergs kommuns krisledning

Den kommun­övergripande krisledningen ansvarar för att leda och samordna kommunens samlade krishantering. Krisledningen har som uppgift att ange inriktning, prioritera och fördela resurser vid behöver, ta fram en lägesbild för kommunen och se till att invånare och media får den information de behöver om kommunens verksamheter och service.

Lindesbergs kommuns övergripande arbete med anledning av pandemin
Fokus för Lindesbergs kommuns arbete under den pågående pandemin är att fortsätta bedriva en trygg och säker miljö för personer i våra verksamheter och de invånare som använder sig av kommunens service och tjänster. Vi arbetar för att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas och att upprätthålla prioriterade verksamheter i kommunen. Vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har ett nära samarbete med smittskyddsenheten på Region Örebro län.

Kommunens vård- och omsorgsboenden

Två av kommunens äldreboenden har enskilda avdelningar med enstaka fall av konstaterad covid-19.

Anhöriga till de personer som bor på avdelningarna med fall av covid-19 är informerade direkt via telefon.

Anhöriga till personer som bor på andra avdelningar på de boenden som har fall av covid-19 har fått information via brev.

Utbildning och skolor

De lokala allmänna råden omfattar inte verksamheter inom förskola och skola. Skolor och förskolor fortsätter med arbetet att följa basala hygienrutiner och hålla avstånd i de situationer där det är möjligt.

Lindesbergs kommuns grundskolor undervisar enligt ordinarie planering.

Gymnasieskolan Lindeskolan har denna vecka övergått till att helt undervisa på distans och planerar att göra så under två veckors tid. växlar mellan distansundervisning och undervisning på skolan.

De studenter som går på vuxenutbildning på Masugnen får delvis undervisning på distans.

Kulturskolan har infört distansundervisning för elever födda 2004 och tidigare.

Barn- och utbildningsförvaltningen uppmuntrar vårdnadshavare som har möjlighet att behålla sina barn hemma från förskola och fritids att göra det. De vårdnadshavare som väljer att ha barnen hemma kan ansöka om en reducering av avgiften för motsvarande tid. Beslutet har tagits som en åtgärd då det börjar bli svårt med bemanning inom förskola och skola på grund av ökad sjukfrånvaro.

Politiska sammanträden

Politiska sammanträden genomförs digitalt i de fall där ärenden som inte innehåller sekretess eller känsliga personuppgifter behandlas.

Det här gäller för:

  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Kommunstyrelsen
  • Kommunfullmäktige
  • Socialnämnden.

Tillsyn av trängsel

Det finns i nuläget inga rapporter om trängsel på serveringsställen vid de kontroller som görs av kommunen. Tillsynen av trängsel kommer att fortsätta under tiden för de lokala allmänna råden.

Senast uppdaterad