Lägesbild 10 december 2020

Lindesbergs kommuns centrala krisledning aktiverades i februari 2020. Den här lägesbilden beskriver situationen just nu.

Övergripande

Lindesbergs kommuns krisledning är aktiverad sedan februari 2020 utifrån hanteringen av Covid-19 och har fortsatt avstämningar varje vecka, under ledning av kommundirektören. Den kommun­övergripande krisledningen ansvarar för att leda och samordna kommunens samlade krishantering, bland annat genom att ange inriktning och att vid behov prioritera fördelning av resurser, samt att upprätta och förmedla en aktuell lägesbild.

Krisledningens stabsfunktion är aktiverad och finns att tillgå som stöd i verksamheternas covid-hantering.

Övergripande fokus för samtliga kommunens verksamheter är att bedriva en trygg och säker miljö för personer i verksamheten och för dem som besöker den. Vi arbetar för att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas samt att upprätthålla prioriterade verksamheter. Vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi har ett nära samarbete med smittskyddsenheten på Region Örebro län.

Det är fortfarande hög smittspridning i länet med många nya fall, men Region Örebro län ser en viss minskning i alla åldersgrupper, utom bland dem över 70 år. De lokala allmänna råden för Örebro län kvarstår fram till den 13 december, efter det kommer det att införas enhetliga nationella råd som gäller över jul och nyår.

Lindesbergs kommun har vidtagit åtgärder och anpassat kommunens service och verksamheter, så att de på bästa sätt följer de lokala allmänna råden.

Lokala allmänna råd i Örebro län

Åtgärder i Lindesbergs kommun på grund av de lokala allmänna råden Länk till annan webbplats.

Lindesbergs kommuns krisledning och verksamheter arbetar kontinuerligt med att hantera de lokala allmänna råden för att förhindra den ökade smittspridning som sker just nu.

Stängda verksamheter och ändrade öppettider

Lokala allmänna råd

De lokala allmänna råden används för att stoppa smittspridning och begränsa lokala utbrott av covid-19. Råden utgår från att var och en har en skyldighet att, enligt smittskyddslagen, göra det man kan för att skydda andra från risken att smittas av covid-19.

I Örebro län gäller följande tre lokala allmänna råd fram till 13 december 2020:

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, t.ex. butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Undantag är nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Träningar för barn och ungdomar i grundskolan omfattas dock inte.
  • Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med.

Efter införandet av de lokala allmänna råden i Örebro län är det tydligt att vi som organisation behöver göra vissa förändringar under en tid.

En av våra viktigaste åtgärder som arbetsgivare är att underlätta för medarbetare att hålla avstånd till varandra och undvika smittspridning. Det gör vi genom att främja arbete hemifrån eller att möjliggöra flexibel arbetstid så att medarbetare kan undvika att resa med kollektivtrafiken under rusningstid.

För att skydda de medarbetare som inte kan arbeta hemifrån har chefer uppmanats att möjliggöra för de medarbetare som kan arbeta hemifrån att göra det under tiden de lokala allmänna råden gäller. Medarbetare som inte kan arbeta hemifrån ska se över sina luncher och fikatider för att undvika samlingar och köer.

Verksamhet och bemanning

Den samlade bedömningen är att vissa enheter har relativt hög sjukfrånvaro, med utmaningen att få ihop vikarier som följd. Andra enheter som kan bedriva merparten att sin verksamhet på distans upplever bemanningen som tillfredställande till god.

Vi har covid-smitta inom organisationen, men inte som påverkar verksamheternas funktionalitet. De smittade håller sig hemma och följer rekommendationerna gällande symtomfrihet innan de kommer tillbaka till verksamheten.

Utifrån ett långsiktigt perspektiv ser kommunens verksamheter att hanteringen av pandemin kan medföra en ”trötthet” hos personal, samt en ihållande oro för de som arbetar med riskgrupper. På sikt ser man även en risk i att fler begränsas till sin hemmamiljö kan öka såväl psykisk ohälsa som missbruk och våld i nära relationer. Särskilt lyfts en oro för barn i dessa familjer.

Visuell lägesbild - informationen finns på sidan i form av text.

Visuell lägesbild - klicka på bilden för att förstora.

Senast uppdaterad