Lägesbild 20 januari 2021

Lindesbergs kommuns centrala krisledning aktiverades i februari 2020. Den här lägesbilden beskriver situationen just nu.

Övergripande

Lindesbergs kommuns krisledning är aktiverad sedan februari 2020 utifrån hanteringen av Covid-19 och har fortsatt avstämningar varje vecka, under ledning av kommundirektören. Den kommun­övergripande krisledningen ansvarar för att leda och samordna kommunens samlade krishantering, bland annat genom att ange inriktning och att vid behov prioritera fördelning av resurser, samt att upprätta och förmedla en aktuell lägesbild.

Krisledningens stabsfunktion är aktiverad och finns att tillgå som stöd i verksamheternas covid-hantering.

Övergripande fokus för samtliga kommunens verksamheter är att bedriva en trygg och säker miljö för personer i verksamheten och för dem som besöker den. Vi arbetar för att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas samt att upprätthålla prioriterade verksamheter. Vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi har ett nära samarbete med smittskyddsenheten på Region Örebro län.

Region Örebro län rapporterar om 600 nya fall den gångna veckan, vilket är en minskning från föregående vecka, trots att provtagningsnivån är densamma. Detta betyder att även andelen positiva prover (i förhållande till antalet utföra tester) minskar. Merparten av smittspridningen sker fortfarande främst mellan personer som bor tillsammans, på arbetsplatser, samt inom vård och omsorg.

Från och med 14 december gäller Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som handlar om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd

De skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden framhåller tydligt ett personligt ansvar för att skydda sig själv och andra mot spridningen av covid-19. Särskilt viktigt är att man skyddar personer i riskgrupper mot smitta.

Lindesbergs kommun har vidtagit åtgärder och anpassat kommunens service och verksamheter, så att de på bästa sätt följer de skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden.

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd

Åtgärder i Lindesbergs kommun på grund av de skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden

Stängda verksamheter och ändrade öppettider

Det är fortsatt viktigt att stanna hemma när man är sjuk, även vid milda symtom och att man tvättar händerna ofta och noga.

De skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden innebär även att man bör:

  • Begränsa nya nära kontakter.
  • Hålla avstånd till andra människor och undvika platser med trängsel.
  • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.
  • Resa på ett sätt som minimerar risken för smitta.
  • Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Redan efter införandet av de lokala allmänna råden i Örebro län var det tydligt att vi som organisation behövde göra vissa förändringar under en tid. Dessa förändringar kvarstår tills vidare.

En av våra viktigaste åtgärder som arbetsgivare är att underlätta för medarbetare att hålla avstånd till varandra och undvika smittspridning. Det gör vi genom att främja arbete hemifrån eller att möjliggöra flexibel arbetstid så att medarbetare kan undvika att resa med kollektivtrafiken under rusningstid.

För att skydda de medarbetare som inte kan arbeta hemifrån har chefer uppmanats att möjliggöra för de medarbetare som kan arbeta hemifrån att göra det under tiden de lokala allmänna råden gäller. Medarbetare som inte kan arbeta hemifrån ska se över sina luncher och fikatider för att undvika samlingar och köer.

Verksamhet och bemanning

Den samlade bedömningen är att vissa enheter har relativt hög sjukfrånvaro, med utmaningen att få ihop vikarier som följd. Andra enheter som kan bedriva merparten att sin verksamhet på distans upplever bemanningen som tillfredställande till god.

Vi har covid-smitta inom organisationen, men inte som påverkar verksamheternas funktionalitet. De smittade håller sig hemma och följer rekommendationerna gällande symtomfrihet innan de kommer tillbaka till verksamheten.

Däremot är det flera verksamheter som påverkas av restriktionernas inverkan på möjligheten att bedriva ordinarie verksamhet och fullfölja respektive uppdrag. Vissa enheter får delvis eller helt stänga ner, medan andra upplever att arbetsuppgifter samlas på hög och oroas över hur detta arbete ska hämtas ikapp.

Nästa lägesbild

Arbetet med att ta fram den samlade lägesbilden sker veckovis och publiceras på torsdagar. Om det sker några stora förändringar mellan dessa tillfällen kommer information rörande detta publiceras separat. Om du har frågor kopplade till lägesbilden eller krisledningsarbetet är du välkommen att höra av dig till:

Säkerhetskoordinator, Malin Ivlove malin.ivlove@lindesberg.se

Kommundirektör, Henrik Arenvang henrik.arenvang@lindesberg.se

Visuell lägesbild - informationen finns på sidan i form av text.

Visuell lägesbild - klicka på bilden för att förstora.

Senast uppdaterad