Lägesbild 4 februari 2021

Lindesbergs kommuns centrala krisledning aktiverades i februari 2020. Den här lägesbilden beskriver situationen just nu.

Övergripande

Lindesbergs kommuns krisledning är aktiverad sedan februari 2020 utifrån hanteringen av Covid-19 och har fortsatt avstämningar varje vecka, under ledning av kommundirektören. Den kommun­övergripande krisledningen ansvarar för att leda och samordna kommunens samlade krishantering, bland annat genom att ange inriktning och att vid behov prioritera fördelning av resurser, samt att upprätta och förmedla en aktuell lägesbild.

Krisledningens stabsfunktion är aktiverad och finns att tillgå som stöd i verksamheternas covid-hantering.

Övergripande fokus för samtliga kommunens verksamheter är att bedriva en trygg och säker miljö för personer i verksamheten och för dem som besöker den. Vi arbetar för att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas samt att upprätthålla prioriterade verksamheter. Vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi har ett nära samarbete med smittskyddsenheten på Region Örebro län.

Region Örebro Län

Region Örebro län rapporterade ca 430 positiva covidtester för vecka 4, vilket är en minskning från föregående vecka. Flest smittade finns i åldersgruppen 20-49 år och majoriteten har smittats i det egna hushållet, på arbetsplatsen eller inom vård- och omsorg.

Region Örebro län meddelar också att det pågår en utökad övervakning kring förekomsten av nya varianter av SARS-CoV-2, särskilt den brittiska varianten.

Vaccination

Enskilda på kommunens särskilda boenden har nu fått den första dosen i vaccinationen och vaccinering med en andra dos har påbörjats. Hemsjukvården och hemtjänst har också påbörjat vaccinering.

För länet rapporterar Region Örebro län att antalet vaccinationsdoser minskar, till följd av förseningar i leveranser, vilket innebär att den initiala tidsplanen för vaccinationer i länet har förskjutits.

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd

Från och med 14 december gäller Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som handlar om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Regeringen har förlängt rekommendationerna att hålla icke nödvändig verksamhet stängd till 7 februari. Nya beslut gällande eventuell förlängning förväntas tas i perioder om två veckor.

De skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden framhåller tydligt ett personligt ansvar för att skydda sig själv och andra mot spridningen av covid-19. Särskilt viktigt är att man skyddar personer i riskgrupper mot smitta.

Lindesbergs kommun har vidtagit åtgärder och anpassat kommunens service och verksamheter, så att de på bästa sätt följer de skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden.

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd

Åtgärder i Lindesbergs kommun på grund av de skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden

Stängda verksamheter och ändrade öppettider

Det är fortsatt viktigt att stanna hemma när man är sjuk, även vid milda symtom och att man tvättar händerna ofta och noga.

De skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden innebär även att man bör:

  • Begränsa nya nära kontakter.
  • Hålla avstånd till andra människor och undvika platser med trängsel.
  • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.
  • Resa på ett sätt som minimerar risken för smitta.
  • Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Åtgärder

Redan efter införandet av de lokala allmänna råden i Örebro län var det tydligt att vi som organisation behövde göra vissa förändringar under en tid. Dessa förändringar kvarstår tills vidare.

En av våra viktigaste åtgärder som arbetsgivare är att underlätta för medarbetare att hålla avstånd till varandra och undvika smittspridning. Det gör vi genom att främja arbete hemifrån eller att möjliggöra flexibel arbetstid så att medarbetare kan undvika att resa med kollektivtrafiken under rusningstid.

För att skydda de medarbetare som inte kan arbeta hemifrån har chefer uppmanats att möjliggöra för de medarbetare som kan arbeta hemifrån att göra det under tiden de skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden gäller. Medarbetare som inte kan arbeta hemifrån ska se över sina lunch- och fikatider för att undvika samlingar och köer.

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation har verksamhet för barn och unga födda 2005 och senare åter öppnats upp. Skolans idrottsverksamhet med ex. simundervisning bedrivs som vanligt, utifrån de allmänna råden.

Åtgärder på längre sikt

Utifrån ett långsiktigt perspektiv ser kommunens verksamheter att hanteringen av pandemin kan medföra en ”trötthet” hos personal, samt en ihållande oro för de som arbetar med riskgrupper.

Socialförvaltningen får in många orosanmälningar just nu och på sikt ser man en stor risk i att många i befolkningen begränsas till sin hemmamiljö, vilket kan öka såväl psykisk ohälsa som missbruk och våld i nära relationer. Särskilt lyfts en oro för barn i dessa familjer.

Kommunens verksamheter behöver också ta i beaktning att den ihållande varaktigheten av pandemin och dess restriktioner kommer få följdeffekter för såväl personalens välmående och arbetsmiljö som elevers hälsa och skolresultat.

Verksamhet och bemanning

Den samlade bedömningen är att vissa enheter har relativt hög sjukfrånvaro, med utmaningen att få ihop vikarier som följd. Andra enheter som kan bedriva merparten att sin verksamhet på distans upplever bemanningen som tillfredställande till god.

Vi har covid-smitta inom organisationen, men inte som påverkar verksamheternas funktionalitet. De smittade håller sig hemma och följer rekommendationerna gällande symtomfrihet innan de kommer tillbaka till verksamheten.

Däremot är det flera verksamheter som påverkas av restriktionernas inverkan på möjligheten att bedriva ordinarie verksamhet och fullfölja respektive uppdrag. Vissa enheter får delvis eller helt stänga ner, medan andra upplever att arbetsuppgifter samlas på hög och oroas över hur detta arbete ska hämtas ikapp.

Visuell lägesbild - informationen finns på sidan i form av text.

Visuell lägesbild - klicka på bilden för att förstora.

Senast uppdaterad