Lägesbild över lokal brottslighet - 2024

Som en del av kommunens brottsförebyggande arbete tar vi vartannat år fram en lokal lägesbild som uppmärksammar hur brottsligheten ser ut i vårt geografiska område. Syftet med lägesbilden är att skapa en bild över den brottslighet och otrygghet som förekommer.

År 2024s lägesbild syftar till att ge en helhetsbild över den lokala brottslighet och otrygghet som finns i Lindesbergs kommun. Lägesbilden består både av information kopplat till olika brottstyper och övriga upplevelser av otrygghet. Den består även av övrig information som kan relatera till brottslighet och otrygghet.

Anmälda brott som stöld- och tillgrepp, trafikbrott, narkotikabrott, skadegörelse och våld i nära relationer är vanligast förekommande i kommunen. Relativt många uppger sig också ha blivit utsatta för försäljningsbedrägeri. Bland fysiska platser sticker även området runt Lindesbergs resecentrum ut som det som orsakar mest otrygghet för kommunens invånare.

Större andel tjejer än killar i högstadie- och gymnasieåldern känner sig otrygga i olika miljöer

Enligt lägesbilden går det att se att en större andel tjejer än killar i högstadie- och gymnasieåldern uppger att de känner sig otrygga. Denna upplevelse av otrygghet förekommer bland annat när de går på stan eller åker med kollektivtrafik under kvällar och nätter.

En större andel tjejer uppger även de känner sig otrygga i skolan.

Fler killar uppger att de mår bättre psykiskt än tjejer

Psykosociala upplevelser bland kommunens högstadie- och gymnasieungdomar tycks enligt statistik och vissa indikationer utvecklas i en negativ riktning. Fler tjejer uppger sig ha en sämre psykisk hälsa än killar, även om skillnaden kan vara något överdriven i statistiken på grund av att killar generellt tenderar att ha svårare med att förmedla känslor som kan indikera sårbarhet än tjejer.

Ungdomars psykosociala hälsa är viktigt i detta sammanhang då psykisk ohälsa i högstadieåldern är kopplat till en högre risk att hamna i utanförskap från samhället senare i livet, vilket i sin tur kan öka känslan av otrygghet.

Vill du läsa hela lägesbilden?

Du kan ta del och läsa hela lägesbilden här. Pdf, 750.5 kB.

Senast uppdaterad