Taxor och avgifter för vård och omsorg

Avgifter som gäller från och med 2022-01-01

Hemtjänst 2170 kr/månad - dock högst 311 kr/timme

Omvårdnad vid särskilt boende 2170 kr/månad

Punktinsats - kommunens självkostnadspris, beviljat enligt
Socialtjänstlagen 311 kr/månad

Kommunal hälso-och sjukvård 2 170 kr/månad - Insatser av kommunens distriktsköterska, undersköterska och/eller arbetsteraput. Debiteras med 15% respektive 25% av tim självkostnadspriset per tillfälle

Dagrehab 82 kr/gång - kostavgift tillkommer 75 kr/dag

Trygghetslarm 376 kr/månad (installationsavgift 500 kr)

Korttidsboende/Växelvård 143 kr/dygn - kostavgift tillkommer 125 kr/dag

För ovan angivna insatser kan den sammanlagda avgiften aldrig överstiga 2170 kr/mån. Kosten tillkommer dock.

Matdistrubition i eget boende 49 kr/matlåda

Hemkörningsavgift 11 kr/matlåda

Kostavgift i särskilt boende 3699 kr/månad

Trygghetsplats 143 kr/dygn - kostavgift tillkommer 125 kr/dag

Justering av avgifterna

Avgifterna justeras årligen enligt förändringar av gällande prisbasbelopp.

Senast uppdaterad