Taxor och avgifter för vård och omsorg

Avgifter som gäller från och med 2018-01-01‌

Insats

Kostnad

Hemtjänst
(dock högst 294 kr/timme)

2 044 kr/månad

Omvårdnad vid särskilt boende

(Tillgång till insatser dygnet runt)

2 044 kr/månad

Punktinsats
(kommunens självkostnadspris, beviljat enligt
Socialtjänstlagen)

294 kr/timme

Kommunal hälso-och sjukvård

(Insatser av kommunens distriktsköterska, undersköterska

och/eller arbetsteraput. Debiteras med 15% respektive 25% av

timsjälvkostnadspriset per tillfälle)

2 044 kr/månad

Dagvård/Dagrehab

(kostavgift tillkommer 71 kr/dag)

78 kr/gång

Trygghetslarm

355 kr/månad

Korttidsboende/Växelvård

(Kostavgift tillkommer 117 kr/dag)

135 kr/dygn

För ovan angivna insatser kan den sammanlagda avgiften

aldrig överstiga 2044 kr/mån. Kosten tillkommer dock.


Matdistrubition i eget boende

46 kr/matlåda

Hemkörningsavgift

11 kr/matlåda

Kostavgift i särskilt boende

3485 kr/månad

Trygghetsplats

(kostavgift tillkommer 117 kr/dag)

135 kr/dygn

Avgifterna justeras årligen enligt förändringar av gällande prisbasbelopp och konsumentverkets prisindex.

Senast uppdaterad 2018-09-05