Renhållning och snöröjning

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för renhållning och snöröjning av kommunala körbanor, gång- och cykelvägar, torg och viss kommunal fastighetsmark.

Nu är det dags att städa undan vintern

I månadsskiftet mars/april påbörjar vi arbetet med att sopa vintersand från körbanorna i våra kommuner.
Uppmärksamma att snö och regn kan fördröja arbetet.
Som fastighetsägare har du ett ansvar att hålla rent på trottoaren utanför ditt hus. Saknas gångbana ansvarar du även för att sopa området närmast tomtgräns, ca:1m. Vi ser gärna att ni sopar ut sanden på gatan utan kvistar och löv. När körbanan är sopad är det inte tillåtet att sopa ut igen.
Ni underlättar sandsopningen genom att respektera parkeringsreglerna och vara uppmärksamma på vägmärkena där ni parkerar. Arbetet kan pågå även under lördagar, söndagar, och kvällstid. Datumparkering gäller i vissa tätorter mellan
kl. 00:00 och 06:00.

Det är fastighetsägarens ansvar att sköta renhållning, snöröjning och halkbekämpning av gångbana i anslutning till fastighetsgränsen.

Snöröjning

Vi börjar snöröjningen på körbanor och gång- och cykelväger när snödjupet är 5 cm. Större gator och vägar i tätorterna har prioriterad röjning.

Sandning

Sandning utförs på gator och vägar då halkan bedöms vara trafikfarlig. Gång- och cykelvägar, gångbanor, torg och fastigheter sandas snarast innan risk för att halka kan uppstå.

Du har möjlighet att hämta max 2 hinkar sand vid kommunens tekniska förrådsanläggningar på respektive centralort.

Sandupptagning på gator och vägar

Sanduppptagning av gator och vägar påbörjas när tjälen har släppt. Centrala gång- och cykelvägar sopas i första skedet. Sopningen påbörjas normalt i månadsskiftet mars/april och brukar normalt vara färdigt under maj månad, men vädret styr.

Fastighetsägare ska sopa ut sandningssand från sin del av trottoaren och lägga i rännstenen om gatan inte redan är sopad.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad