Trafik och gator

Samhällsbyggnad Bergslagen förvaltar och underhåller de gator, gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser som kommunen äger.

Ansvaret omfattar kommunala gator men även belysning på det kommunala och vissa delar av det enskilda och statliga vägnätet. Vi återställer gator och allmän platsmark efter schaktarbeten som till exempel el, tele vatten och avlopp. Vi står även för skapande, drift och genomförande av underhållsplaner för vägar, gator och broar.

Lokala vägföreningar och samfälligheter har väghållaransvar för gatunätet utanför tätorterna. Trafikverket är väghållare på de större genomfartslederna.

Hål i gatan eller trasig belysning

Vi tar tacksamt emot upplysningar om hål i gatan eller trasig belysning. Du kan lämna din anmälan till Samhällsbyggnad Bergslagen.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad