Flyttning och uppställning av fordon

Fordon som är felaktigt uppställda stör ordningen, samt påverkar säkerheten i trafiken och miljön. Efter beslut av Trafikverket, polismyndigheten eller kommunerna får de flyttas från platsen.

​Anmäla flytt av fordon

​Har du upptäckt ett fordon som står olämpligt eller påverkar miljön? Du kan då göra en anmälan. Skicka följande information till servicecenter@sbbergslagen.se

 • Fordonets position, antingen som koordinater eller på en karta.
 • Registreringsnummer.
 • En bild av fordonet (om möjligt).

Fordonsägarens ansvar

Det är ägaren som har ansvaret att ta bort ett fordon som av någon anledning inte går att använda och står på olämpligt ställe.

Trafikverkets ansvar

På det statliga vägnätet har Trafikverket rätt att flytta felparkerade och övergivna fordon. Till det statliga vägnätet räknas allmänna vägar utanför tätort och parkeringsfickor längs dessa.

Kommunens ansvar

Kommunerna har möjlighet att flytta på fordon på det kommunala gatunätet samt på tomtmark inom tätbebyggt område. Beslut om flytt av fordon i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora tas av trafikenheten på Samhällsbyggnad Bergslagen.

Motiv för flytt av fordon

 • Fordonet är trafikfarligt placerat eller fel parkerad under längre tid (sju dygn) på gata eller allmän plats.
 • Fordonet står i naturen, på park- eller annat grönområde.
 • Fordonet är felparkerat och försvårar för snöröjning, renhållning eller annat arbete på vägen.
 • Fordonet står uppställt så att fara för trafikolyckor uppstår eller att fordonet är ett hinder i trafiken.

Vad händer med fordonet vid flytt

 • Fordonet får en röd lapp på rutan som upplyser om att fordonet kommer omhändertas om det inte flyttas.
 • Vid trafikfarlig uppställning av fordon eller allvarligt hinder i trafiken flyttas fordonet en bit bort och sätter en grön lapp på vindrutan som talar om att fordonet en bit bort och ges en grön lapp på vindrutan som talar om att fordonet flyttats och varför. Flytten anmäls också till polisen.
 • Vid omhändertagande av fordon förvarar vi det på kommunens uppställningsplats i tre månader. När fordonet omhändertas för förvaring skickas ett meddelande till fordonsägaren. Om fordonsägaren inte hör av sig säljs bilen när tiden gått ut.

Om fordonet vid en besiktning bedöms som ett fordonsvrak så har kommunen möjlighet att med hjälp av lagen (1982:129) om flyttning av fordon samt i vissa fall med hjälp av förordningen (1982:198) besluta om att fordonet ska omhändertas och skrotas omedelbart.

Kontakt

Om du upptäcker fordon som är uppenbart felparkerade, farligt placerade eller uppställda länge på samma plats, kontakta Samhällsbyggnad Bergslagen via e-post

Uppställning av fordon

Om du har din bil uppställd en längre tid bör den hållas under löpande uppsikt, för att upptäcka om den börjar läcka olja eller andra miljöfarliga ämnen.

Vad gäller vid uppställning av bilar?

Vid uppställning av bilar och andra fordon finns en risk att fordonen läcker och sprider föroreningar t.ex. bensin, batterisyra med mera. Det är viktigt att se till att omgivningen inte skadas när man ställer upp fordon.

De fordon som ställs upp bör vara i bra skick, d.v.s. inte i skrotningsskick. För att minska riskerna för skador på miljön bör antal fordon som ställs upp inte vara för många. Bilar som är i skrotningsskick bör snarast möjligt lämnas iväg för skrotning.

Uppställning av bilar och upplag av bildelar kan också leda till att tomten anses ovårdad.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

 • Vardagar 8-12 och 13-16.
 • Dag före helgdag 8-12.

Vid akuta störningar utanför öppettiderna ring 019-14 76 42.

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad