Kulturmiljöwebb

Lindesbergs kommun har ett kulturarv som är unikt för Sverige och ett stort utbud av miljöer som berättar om kommunens historia och utveckling. Välkommen att upptäcka flera av dem på vår kulturmiljöwebb.

Vy över Fellingsbro kyrkogård. Taget uppifrån kyrktornet.

Vy över Fellingsbro kyrkogård, taget från kyrktornet.

Vad innebär en kulturmiljöwebb?

Kulturmiljöwebben är kommunens kunskapsunderlag för stöd, vägledning och inspiration när det gäller kulturmiljöer. Här synliggörs kommunens gemensamma historia och identitet. På den här webben ges en överblick över kommunens kulturmiljöer, och ett nedslag i flera av kommunens särskilt värdefulla områden. Underlaget är inte komplett, utan kulturmiljöwebben och kunskapsunderlaget är ett arbeta som kommer att fortsätta över tid.

Kulturmiljöer berättar om historien, och är vår gemensamma angelägenhet och ansvar. Genom att gott kulturmiljöarbete bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle och en hållbar livsmiljö. Med hjälp av kulturmiljöwebben vill vi bidra till att viktiga platser och berättelser bevaras för oss som lever och besöker platsen idag, men även för framtidens människor.

Vi hoppas att mer kunskap om våra värdefulla miljöer ska bidra till stolthet över vår plats och dess historia. Med hjälp av kulturmiljöwebben vill vi öka kunskap och engagemang för vår gemensamma kulturmiljö och utforska kulturmiljöns potential som besöksmål och livsmiljö.


Vad är en kulturmiljö?

Kulturmiljön avser alla miljöer som påverkats av människan, där olika verksamheter och aktiviteter i historien i varierande grad har kommit att prägla och forma olika landskap, platser och objekt. Kulturmiljön omfattar inte bara fysiska miljöer utan även immateriella företeelser så som exempelvis traditioner, seder och bruk.

Nationella kulturmiljömål:

  • Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.
  • Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.
  • Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser.
  • En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

Vår gemensamma kulturmiljö är en resurs och en viktig del i arbetet med omställningen till ett hållbart samhälle. Kulturmiljön ska skyddas och miljöarbetet handlar både om att bevara och utveckla. Med kulturmiljön som grund kan vi skapa goda förutsättningar för utveckling och attraktivitet. Kulturmiljövård handlar om respekt för det som varit, men också om möjligheten för kommande generationer att förstå sin samtid genom att kunna göra kopplingar bakåt i tiden.

Kända kulturmiljöer i Lindesbergs kommun är bland annat Stripa gruvområde och Siggebohyttans Bergsmansgård. Kanske inte lika välkända men minst lika spännande är Kungsvägen i Fellingsbro och Lucifers kyrka, och det finns många fler.

Stripa gruva.

Stripa gruva.

Oftast tänker vi på de avtryck som människor gjort historiskt, men det kan även vara de saker vi gör idag som blir nya historiska avtryck i framtiden. Nya byggnader och miljöer kommer en dag att vara det som byggdes för länge sedan och länkas till historien. Det är genom de avtrycken som vi och de som kommer efter oss kan förstå vår utveckling och det kulturarv som är vår gemensamma historia.

Under våren 2023 genomförde Lindesbergs kommun sju dialogcaféer i kommunens orter för att samla in berättelser och miljöer som är viktiga för kommunens historia.


Vad innebär en kulturmiljöinventering?

I Plan- och bygglagen finns bestämmelser om underhåll, varsamhet och förbud mot förvanskning vid förändringar i bebyggelsen. Aktuell kunskap om bebyggelsen behövs för att kunna leva upp till lagstiftningen.

WSP har på uppdrag av Lindesbergs kommun under hösten 2023 genomfört en kulturmiljöinventering för att göra en bedömning av olika kulturvärden i hela kommunen. Kulturmiljöinventeringen ska vara kommunens kunskapsunderlag för kulturvärden i kommunen, och vara ett levande dokument som kan fyllas på successivt. Genom att lyfta fram kulturvärden kan bebyggelse och verksamheter anpassas till de kulturhistoriska sammahangen och på så sätt förstärka både den enskilda fastighetens värde och den gemensamma livsmiljön.

Miljöerna som har valts ut till inventeringen är representativa för kommunens landskap och historia och representerar viktiga aspekter av kommunens identitet.

Kulturmiljöinventeringens syfte

  • Fungera som kunskapsunderlag för kulturmiljöfrågor i kommunens arbete med samhällsplanering och byggande.
  • Bidra till att uppnå en hög kvalitet i arbetet kring planering och förvaltning av kulturmiljöer samt att verka för att en mångfald av kulturmiljöer kan bevaras, användas och utvecklas.
  • Synliggöra kommunens kulturarv för kommunens invånare, fastighetsägare och besökare som därigenom kan bidra med att värna och utveckla dessa miljöer på ett för kommande generationer ansvarsfullt sätt.
  • Verka för att de nationella kulturpolitiska målen kan uppnås.
  • Vara en del av länsstyrelsens långsiktiga arbete med att ta fram kunskapsunderlag om kulturmiljön i länet.

Kulturmiljöinventeringen finns tillgänglig på kulturmiljöwebben.

Har du frågor om projektet? Kontakta

Helena Randefelt, projektledare

helena.randefelt@lindesberg.se

0581-816 06

Senast uppdaterad