Lotteritillstånd

Föreningar i Lindesbergs kommun kan ansöka om att anordna egna lotterier.

Att söka tillstånd

Det finns två sorters tillstånd att söka, dels när endast ett lotteri ska anordnas (§ 16) och dels när man vill anordna mer än ett lotteri under en treårsperiod (§ 17). Den sistnämnda kallas registrering.

Krav för att få registrera lotterier hos kommunen

  • Lotteriet får bara tillhandahållas inom Lindesbergs kommun.
  • Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
  • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
  • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.
  • Lotteriet får inte tillhandahållas online.
  • Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde.

Registreringsperiod och omsättning

Registrering gäller under en femårsperiod, under denna får den totala omsättningen för lotterierna inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp (1 576 667 kronor, 2020). Överstigs summan kan inte en ny registrering beviljas innan den pågående femårsperioden löpt ut. För att anordna lotterier som omsätter mer än 33 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod behöver tillstånd sökas hos spelinspektionen.

Föreningen utser en kontaktperson

Innan ansökan för registrering ska föreningen ha utsett en kontaktperson. Vid ansökan behöver mötesprotokoll bifogas där det framgår att kontaktpersonen har blivit vald.

Kontaktpersonen bär det yttersta ansvaret för föreningens lotterier, detta innefattar bland annat att alla regler och bestämmelser följs. Kontaktpersonen ansvarar för att föranmäla varje enskilt lotteri till kontrollant samt för att redovisa slutförda lotterier senast den 15 februari efterföljande år

Kommunen utser en lotterikontrollant

Efter registrering utser Lindesbergs kommun en kontrollant som granskar föreningens lotterier.

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ska Spelinspektionen ansvara för.

Enligt spellagen krävs det tillstånd för att anordna lotterier. För att en förening ska kunna ansöka om registreringslotteri krävs det att föreningen på ett styrelsemöte fattar beslut om att ansöka om registrering för lotteriverksamhet. I samma beslut ska även kontaktperson väljas. Ansökan om registrering görs till Lindesbergs kommun.

Om tillståndsgivning hos Spelinspektionen Länk till annan webbplats.

Vem kan ansöka om registrering?


Registrering får endast ges till en idell förening eller ett registrerat trossamfund som

  1. enligt sina stagdgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet
  2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål
  3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens eller trossamfundets verksamhet eller syfte eller av annan orsak
  4. för sin verksamhet behöver intäkter från spel (6 kap. 2§ spellagen).

Ansök om registreringslotteri Länk till annan webbplats.

Vad är ett tillståndsfritt lotteri?

Vissa lotterier kräver varken licens eller registrering. Bland annat krävs ingen licens eller registrering där deltagande inte kräver betalning av en insats eller om det sker under privata former med låga belopp eller för ett lotteri i en kommun i samband med en offentlig nöjestillställning.

Läs mer om vad som gäller i 3 kap. spellagen (2018:1138) Länk till annan webbplats.

Avgifter

Avgiften för en femårig registrering är 300 kronor. Arvode för kontrollant är 800 kr.

Har du frågor?

Har du frågor om lotterier, registrering för lotteriverksamhet eller ansökan om tillstånd till lotteri kontakta Jonas Andersson.

Senast uppdaterad