Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Lindesbergs kommun logotyp

Remiss kulturpolitiskt program
Vi vill ha dina synpunkter!

Lindesberg ska ha ett brett, levande och attraktivt kultur- och föreningsliv för alla boende i kommunen. Därför är ett förslag på nytt kulturpolitisk program framtaget. Välkommen att lämna dina synpunkter!

Detalj från "Leda och Svanen", Adolf Jonsson, 1934

Värdegrunden i Lindesbergs kommun är att det ska finnas ett kultur- och föreningsliv för alla, att det ska finnas tillgång till bibliotek och biblioteksbuss samt att barn och elever kan delta i kultur i skolan och kultur i förskolan.

Kulturen skall vara en naturlig del av vardagen, i skolan, på arbetsplatsen och på fritiden. Alla skall i Lindesbergs kommun finna någonting kulturellt att engagera sig i, antingen som besökare eller som aktiv utövare.

Prioriterade målgrupper

Prioriterade målgrupper i det kulturpolitiska programmet är barn och ungdomar samt äldre människor. En stor ekonomisk och arbetsmässig insats har riktats sedan tidigare mot barn och ungdomar, vilket även görs fortsättningsvis. Nu sker dessutom en riktad satsning även mot äldre människor.

Lindesbergs kommun har en varierad geografisk struktur - från bergslag till jordbruksbygd och sträcker sig även från Kloten i norr till Fellingsbro i söder. Detta har utvecklat olika näringar och kulturer vilket är en styrka i sig, men det innebär också en utmaning för tillgängliggörandet av kultur till alla kommuninvånare. Det är därför viktigt att stimulera så att det kan ske aktiviteter i hela kommunen.

Kommunens mål med programmet är:

  • Att vi lägger stor vikt vid barn och ungas utveckling och möjligheter för att både uppleva kultur, men också stimulera det egna skapandet.
  • Öka möjligheterna och uppmuntra kommunens medborgare att aktivt delta i det kulturella utbudet som finns i Lindesbergs kommun med föreningsliv, historiska föreningar och studieförbund.
  • Att kulturen gör våra medborgare stolta över de Lindesbergs kommuns kulturarv.

För att uppnå de kulturpolitiska målen ska kulturpolitiken:

  • Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur i dess olika former.
  • Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor.
  • Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.
  • Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.

Lämna dina synpunkter
Remissen går ut via e-post till allmänhet och föreningsliv i Lindesbergs kommun. Svar och synpunkter skickas senast den 22 februari 2019 till kommun@lindesberg.se

Vad är en remiss?
Remiss är en hänvisning av ett ärende till myndigheter eller organisationer för yttrande innan beslut fattas. En remiss är vägledande för beslutet, men avgör inte beslutet i sig.

Senast uppdaterad 2019-04-30