Elevhälsa

Att trivas och må bra är viktigt för att du som elev ska kunna lära och prestera bra i skolan.

Hos oss i Lindesberg består elevhälsan av skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer, logoped och specialpedagoger. Elevhälsoteamet arbetar nära övrig skolpersonal samt samverkar vid behov även med andra verksamheter.

Skolsköterska och skolläkare

Alla elever erbjuds flera hälsobesök hos skolsköterskan under skoltiden. Vid hälsobesöken följs barnens hälsa, tillväxt och utveckling. Hälsosamtalet är en central del av besöket där vi tar upp hälsofrågor som är viktiga för eleven själv. Besök hos skolläkaren erbjuds vid behov. Vaccination erbjuds enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Hälsa och lärande

Vid hälsorelaterade orsaker som kan hindra lärandet kan du som elev och/eller vårdnadshavare vända dig till skolsköterskan.

Det kan röra sig om frågor kring

  • kost
  • motion
  • sömn
  • stress
  • funktionsnedsättning
  • medicinsk kronisk sjukdom
  • frånvaro pga sjukdom.

Behöver du sjukvårdsrådgivning?

Vid sjukvårdsrådgivning hänvisas du som elev och/eller vårdnadshavare till 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid sjukdom eller sjukdomsrelaterade besvär hänvisas du som elev och/eller vårdnadshavare i första hand till vårdcentral eller sjukhus.

Skolsköterskor och skolläkare omfattas av tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Lagen finns för att skydda barns och föräldrars integritet.

Kuratorer

Skolkuratorn arbetar tillsammans med övrig personal på skolan för att alla elever ska må så bra som möjligt och att de ska klara sina studiemål oavsett vad de har för förutsättningar. Arbetet är hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande, på individnivå-, grupp och organisationsnivå.

Till kuratorn kan du som elev eller förälder vända dig om du behöver stöd och vägledning. Det kan till exempel gälla studiesvårigheter, konflikter, relationsproblem eller andra bekymmer som oroar er. Kurator ingår i skolans elevhälsoteam och kan hjälpa vidare till andra instanser vid behov.

Psykologer

Vi skolpsykologer jobbar ihop med de andra i elevhälsan för att alla barn ska ha det så bra som möjligt i skolan, och utifrån sina förutsättningar nå så långt som möjligt rent kunskapsmässigt.

Vi jobbar i elevhälsoteamet med hur skolan kan utveckla sitt arbetssätt för att möta alla barns behov samt med konsultationer och utbildningar till skolans personal. Vi gör även utredningar tillsammans med föräldrar och barn, samt hjälper ibland till vid kontakt med andra vårdgivare.

Synpunkter och klagomål

Om du som elev eller vårdnadshavare har synpunkter, klagomål, förslag eller frågor om den vård eller det bemötande eleven fått hos skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator eller logoped, kan du vända dig till elevhälsoenhetens verksamhetschef Ann-Marie Naulén Lundin.

E-post: ann-marie.naulen-lundin@lindesberg.se

Dina synpunkter är alltid värdefulla.

Patientnämnden

Om du vill diskutera dina rättigheter och möjligheter med någon utomstående gällande insatser från skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog eller logoped kan du vända dig till Patientnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad