Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen har fattat kan du överklaga det. Det finns två sätt att överklaga kommunens beslut på. Det är förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Förvaltningsbesvär – beslut som rör individen

Om du som enskild individ inte är nöjd med ett beslut kommunen har fattat kan du överklaga det genom förvaltningsbesvär. Från det att du mottagit beslutet har du tre veckor på dig att överklaga beslutet hos den nämnd eller förvaltning som fattat det.

Berörs du av ett beslut är kommunen skyldig att informera dig om detta och hur du går tillväga för att överklaga. Det kallas besvärshänvisning.

I besvärshänvisningen ska det alltid finnas en förklaring om hur du överklagar och vart du ska skicka din överklagan. Vid en överklagan måste du förklara varför du tycker att beslutet ska ändras.

Om förvaltningen inte kan komma fram till ett nytt beslut som gynnar dig som individ lämnar de över ärendet till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har möjlighet att upphäva beslutet och komma fram till ett nytt.

Laglighetsprövning – allmänna kommunala beslut

När det gäller allmänna kommunala beslut kan förvaltningsrätten bestämma om besluten följer lagen. Det kallas laglighetsprövning. Kommunala beslut kan anmälas av alla medborgare i Lindesbergs kommun och lämnas då till förvaltningsrätten i Karlstad. Senast tre veckor efter att beslutet har annonserats ut måste en anmälan lämnas in.

Förvaltningsrätten kan upphäva det kommunala beslutet om någon av följande grunder är uppfyllda:

  • Beslutet har inte tillkommit i laga ordning.
  • Beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen.
  • Det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.
  • Beslutet strider mot lagen eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, inte fatta något nytt. Överklagan ska skickas skriftligt och direkt till förvaltningsrätten.

Senast uppdaterad