Detaljplaneprocessen

När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en lagreglerad process med syfte att säkra insyn för berörda, att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.

Hur tas en detaljplan fram?

Kommunen kan ta fram en ny detaljplan på flera olika sätt. En planprocess kan bedrivas på ett antal olika sätt som i plan- och bygglagen kallas för förfaranden.

Planprocessen

Det vanligaste förfarandet är standardförfarandet och det kan användas i de flesta planprocesser. Vid planer som är särskilt omfattande eller av stort intresse för allmänheten används ibland ett utökat förfarande. Om en plan tvärtom är av begränsad omfattning och inte berör särskilt många kan ibland ett begränsat förfarande användas.

På Boverket kan du läsa mer om planprocessen, de olika förfarandena och vilka kriterier kommunen behöver föhålla sig till när förfarande på en detaljplan bestäms.

Detaljplaneprocessen på Boverket.se Länk till annan webbplats.

Planprocessens olika steg

Under planprocessen får du som invånare och övriga intressenter såsom kommunala förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer m.fl. möjlighet att få insyn i arbetet och lämna synpunkter under processens gång.

Planprocessen består av ett flertal skeden och av dessa är två extra viktiga, samråd och granskning. Under samråd och granskning görs förslaget till detaljplanen tillgängligt bland annat på kommunens webbplats för att kunna samla in yttranden från sakägare, allmänhet, företag och myndigheter. Det är under dessa två tillfällen som du kan lämna synpunkter på en detaljplan.

Hur en detalplan tas fram på Boverket.se Länk till annan webbplats.

Bilden nedan beskriver stegen i ett standardförfarande.

Bilden visar ett standardförfarande. Förstora bilden

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Text

Senast uppdaterad