Detaljplaner

Detaljplanering är en demokratisk process och detaljplanen kan komma att gälla för platsen under en lång tid.

En detaljplan är en karta med en tillhörande beskrivning som reglerar hur olika områden i kommunen får användas, exempelvis om en markbit får användas till bostäder, industri eller parkmark men också hur höga byggnader får vara och var gator får anläggas. Detaljplanen är kommunens ställningstagande om vad marken får användas till och är juridiskt bindande.

Ett detaljplanearbete påbörjas oftast genom en beställning från kommunen eller efter att kommunen har meddelat ett positivt planbesked som kommit från en sökande.

Planarbetet pågår under en längre tid med ett antal processteg där många olika frågor studeras och utreds. Avvägningar görs också mellan allmänna och enskilda intressen. Även rättighetsområden och genomförandefrågor kopplat till en framtida utbyggnad av området utreds.

Under pågående planarbeten kan du följa de arbeten som just nu är aktuella i kommunen. Du kan ta del av planhandlingarna och om du är sakägare eller berörd kan du även lämna synpunkter på förslaget.

Om du är intresserad av vad en gällande detaljplan eller områdesbestämmelse säger om en plats kan du hitta den i länskartan som finns under fliken gällande detaljplaner.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

711 80 Lindesberg

Text

Senast uppdaterad