Detaljplan för del av Lindesby 1:11 m.fl. (Charlottenlund)

Syftet med detaljplanen är att omvandla befintligt industriområde söder om Fotbollsgatan till ett område som karaktäriseras av verksamheter med låg omgivningspåverkan med inslag av handel samt vissa publika verksamheter.

Planen syftar även till att komplettera infrastrukturella samband mellan de nordvästra delarna av Lindesberg och till Lindesbergs arena, samt med hänsyn till omgivande befintliga verksamheters skyddsavstånd anpassa den framtida markanvändningen efter pågående användningar.

Ett genomförande av detaljplanen syftar till att verksamheter med hög omgivningspåverkan lokaliseras norr om Fotbollsgatan. Detaljplanen syftar även till att säkerställa markanvändningen för ett värmeverk.

Planområdet är beläget i det nordvästra området i Lindesbergs tätort.

Planförslaget är inte helt i överensstämmelse med Lindesbergs kommuns översiktsplan och har därför ett utökat planförfarande.

Vad händer i processen?

Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun beslutade den 7 juni 2022 att anta rubricerad detaljplan. Kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen överklagades till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen där beslut på dom fattades den 13 januari 2023.

Mark- och miljödomstolens beslut överklagades inte. Mark- och miljödomstolen beslut vann laga kraft den 3 februari 2023. Detaljplanen fick laga kraft den 3 februari 2023.

Ytterligare upplysningar

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg

Senast uppdaterad