Fördjupning av översiktsplan Lindesbergs tätort

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Lindesbergs tätort är att ge en tydlig inriktning för det fram­tida stadsbyggandet i Lindesberg.

Planen ska också skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Lin­desbergs stad genom att ta tillvara och bygga vidare på stadens kvaliteter. Den ska bland annat utreda framtida bostadsområden och verksamhetsområden, lokalisera värdefulla grönområden, utreda infrastruktur samt den framtida utvecklingen av Lindesbergs centrum.

Den fördjupade översiktsplanen omfattar hela Lindesbergs tätort.

Vad händer i processen?

Under december 2021 hölls en medborgardialog för att samla in synpunkter i ett tidigt skede, samtidigt låg en enkät ute där invånare kunde tycka till om Lindesbergs tätort. Synpunkterna som kom in genom medborgardialogen och enkäten kommer fungera som underlag för en samrådshandling.

Medborgardialog

Medborgardialog kommer att hållas digitalt under våren.

Vi återkommer inom kort med mer information.

Samhällsplanerare

Christin.gimberger@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad