Översiktsplan för Lindesbergs kommun

Kommunen tar fram en översiktsplan för att visa den önskade inriktning för mark- och vattenanvändningen i hela kommunen ur ett långsiktigt perspektiv.

Översiktsplan för Lindesbergs kommun

Syftet med översiktsplanen är att den ska vara vägledande för efter­följande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning. Planen ska också användas som ett politiskt handlingsprogram för den kommande utveck­lingen i kommunen, bidra till att förenkla och effektivisera plan- och bygg­lovshanteringen samt vara en överenskommelse mellan staten och kommunen om de allmänna intressen som ska beaktas vid planering och byggande.

Tidshorisonten för den nu aktuella översiktsplanen sträcker sig fram till år 2030.

Översiktsplan för Lindesbergs kommun, PDF Pdf, 63.2 MB.

Fördjupning av översiktsplan (FÖP)

För mer specifika områden i kommunen, oftast tätorter, kan det finnas så kallade fördjupade översiktsplaner som anger den framtida utvecklingen av översiktsplanen mer detaljerat.

Fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort

Planens syfte är att visa en tydlig inriktning för den framtida utvecklingen av Frövi. Planen ska skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Frövi genom att styra olika typer av markanvändning till de platser där de är bäst lämpade.

Planen ska bland annat utreda framtida bostads- och verksamhets­områden, lokalisera värdefulla tätortsnära grönområden, utreda lämplig utvidgning av industrimark samt utveckling av de centrala delarna i anslutning till Frövi station

Fördjupad översiktsplan för Frövi, PDF Pdf, 17 MB.

Tillägg till översiktsplan (TÖP)

Kommunen kan också ta fram tillägg till översiktsplanen som anger inriktningar och ställningstaganden i enskilda ämnesområden för hela kommunen.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Syftet med tillägget till översiktsplanen är att peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

De utpekade områdena är väg­ledande vid efterföljande prövning i det enskilda fallet, dvs. de kan utgöra ett särskilt skäl vid bedömningen av om ett upphävande av eller en dispens från strandskyddet avser ett område som uppfyller kriterierna i 7 kap. 18 e § MB.

Tillägg till översiktsplanen för LIS-områden, PDF Pdf, 107.8 MB.

Översikt LIS-områden i Lindesberg som fått Laga kraft Pdf, 2.5 MB.

Pågående arbeten med översiktsplanen

Översiktsplanen arbetas med löpande och när behovet uppstår påbörjas arbetet med en fördjupning eller tillägg till den.

Fördjupning av översiktsplanen för Lindesbergs tätort

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Lindesbergs tätort är att ge en tydlig inriktning för det fram­tida stadsbyggandet i Lindesberg. Vidare ska planen skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Lin­desbergs stad genom att ta tillvara och bygga vidare på stadens kvaliteter.

Planen ska bland annat utreda framtida bostads- och verksamhets­områden, lokalisera värdefulla grönområden, utreda infrastruktur samt den framtida utvecklingen av Lindesbergs centrum.

Information om fördjupning av översiktsplan för Lindesbergs tätort

Vindbruksplan - Tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP)

Just nu arbetar vi med ett tematiskt tillägg till översiktsplanen med fokus på vindbruk. Syftet är att fördjupa och tydliggöra ställningstaganden som rör vindkraftsetableringar. Tillägget ska ge en långsiktig, tydlig och strategisk inriktning för var vindkraft är lämpligt och var det är mindre lämpligt. Planen ska också ge ställningstaganden kring avstånd från bebyggelse och ligga till grund för efterkommande planläggning, lovgivning och beslut som rör vindkraftsetableringar.

Information om vindbruksplan, tillägg till översiktsplanen

Boverket.se

Om översiktsplan på Boverket.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Text

Senast uppdaterad