Översiktsplan för Lindesbergs kommun

Översiktsplanen ska bidra till god miljö och en hållbar utveckling och tala om hur man vill att stad och land ska utvecklas i framtiden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har upprättat ett förslag till översiktsplan för Lindesbergs kommun. Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 16 april – 21 juni 2018.

Syftet med översiktsplanen är att den ska vara vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning. Planen ska också användas som ett politiskt handlingsprogram för den kommande utvecklingen i kommunen.

Den ska bidra till att förenkla och effektivisera plan - och bygglovshanteringen, samt vara en överenskommelse mellan stat och kommun om de allmänna intressen som ska beaktas vid planering och byggande.

Inkomna synpunkter under samrådstiden resulterade i ett antal revideringar och kompletteringar av översiktsplanen. De redovisas i samrådsredogörelsen, bilaga 2.

Den 19 november 2018 – 25 januari 2019 ställdes planen för allmänheten ut på b la biblioteken, på kommunhuset och på samhällsbyggnadsförvaltningen i Lindesberg.

Översiktsplanen antog i kommunfullmäktige april 2019.

Handlingar eller upplysningar kontakta:

Björn Nettelbladt, planarkitekt Stadsarkitektkontoret telefonnummer 0581-81745 bjorn.nettelbladt@sbbergslagen.se

Isabella Lohse, enhetschef Stadsarkitektkontoret telefonnummer 0581-810 66
isabella.lohse@sbbergslagen.se

Senast uppdaterad 2019-05-03