Bygglov för att bygga nytt hus

Ska du bygga ett nytt hus? Då behöver du alltid bygglov.

Behöver jag kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan. Kontrollplanen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen.

Du behöver en certifierad kontrollansvarig för ett en- eller tvåbostadshus. Personen hjälper dig bland annat med förslag till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och deltar på möten.

Tekniskt samråd

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Vad behöver jag skicka in?

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in dessa handlingar:

För att få startbesked behöver du också skicka in följande handlingar:

Vad kostar det?

Kostnader för bygglov.

Bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus

Kronor

Planenligt:

28 890 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

34 240 kr


Bygglov för nybyggnad av fritidshus

Kronor

Planenligt:

25 680 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

27 820 kr


Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När får jag börja bygga?

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När får jag börja använda det jag har byggt?

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur ansöker jag om bygglov?

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Har du frågor? Kontakta oss

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller bygge? Kontakta oss för bygglovsfrågor

Behöver jag bygglov?

Om du ska bygga ett nytt hus behöver du alltid ansöka om bygglov. Det gäller för både en- och tvåbostadshus.

Innan du ansöker

Ta reda på vad som gäller för din tomt

Börja med att ta reda på vad du får göra på din tomt, enligt den detaljplan som gäller för området.

Om din tomt tillhör ett område som saknar detaljplan eller om du är osäker på om det går att bygga på din tomt så kan du ansöka om förhandsbesked.

Vad är ett detaljplanerat område?

Ett detaljplanerat område är ett område med en kommunal detaljplan som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Använd länken till kartan längst ned på sidan för att se detaljplaner och bestämmelser för området.

Strandskydd

Vid stränder till sjöar och vattendrag gäller strandskydd. För att du ska kunna bygga inom 100 meter från en strandlinje behöver du ansöka om strandskyddsdispens.

Ta hänsyn till byggnadens kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kontakta oss för bygglovsfrågor om du är osäker på om din byggnad har kulturhistoriska värden.

Beställ karta

Innan du kan börja behöver du beställa en nybyggnadskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in det du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Senast uppdaterad