Kontrollplan

Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Vad är en kontrollplan?

Kontrollplanen beskriver i punktform vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. När byggåtgärden är slutförd ska du lämna in den påskrivna kontrollplanen till bygglovenheten.

När behövs en kontrollplan?

Varje år orsakar fel och skador i byggandet stora kostnader för samhället. Kontrollplanen är en viktig del i att komma tillrätta med problemet. En kontrollplan krävs vid alla åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Det gäller oavsett om du ska bygga, riva eller förändra.

Godkänd kontrollplan krävs för startbesked

Innan du kan få ett startbesked och börja bygga måste du ha en godkänd kontrollplan. Vid enklare byggåtgärder ska du lämna in din kontrollplan tillsammans med ansökan om bygglov. Ditt ärende är komplett först när vi har fått in en godtagbar kontrollplan.

För större åtgärder ska förslaget till kontrollplan lämnas in före det tekniska samrådet. Mer om det finns på sidan om Bygglovsprocessen.

Exempel på enkla byggprojekt

 • Ändringar i en- eller tvåbostadshus, ny- eller tillbyggnader av växthus, altan, kolonistugor, garage, bastu, takkupor, balkonger med mera.
 • Ny- eller tillbyggnad av inglasning av balkong, återvinningsstationer, skärmtak.
 • Byte av färg eller andra åtgärder som påverkar byggnadens yttre utseende.
 • Skyltar.
 • Rivning av mindre byggnader.

Vem ska göra kontrollplanen?

Det är alltid byggherren som ansvarar för att det finns en kontrollplan och att den följs. Om ditt projekt kräver att det finns en kontrollansvarig, eller om du själv har valt att anlita en för råd och hjälp, ska denna hjälpa till att ta fram kontrollplanen.

Vad ska kontrollplanen innehålla?

Vad kontrollplanen ska innehålla beror på vad det är som ska göras, men du kan utgå från att följande punkter ska vara med:

 • Vilken kontroll som ska göras.
  • Vad är det du ska bygga?
  • Vad behöver kontrolleras?
 • Vilken metod som ska användas.
  • Exempel på metoder är visuell besiktning (att man tittar), beräkning, mätning och provtryckning.
 • Underlag för kontrollen.
  • Vad är det man kontrollerar mot?
   Det kan till exempel vara en beskrivning, en ritning, en fabrikantanvisning eller Boverkets byggregler.
  • Kontrollpunkterna vara specifika, inte övergripande, och tydligt redovisa vad som ska kontrolleras.
 • Vem som ska göra kontrollen.
  • Kontrollanten ska vara den som faktiskt utför kontrollen, ofta entreprenören, och denne ska signera i kontrollplanen. Vid enklare ärenden är det kanske du själv som utför kontrollerna. I andra fall kan det ibland behövas en fristående sakkunnig, till exempel en sotare.
  • Entreprenörer och projektörer ska delta i en riskbedömning för att identifiera de kritiska momenten som ska ingå i kontrollplanen.
 • Vilka anmälningar som ska göras till Byggnadsnämnden.
  Du ska anmäla när:
  • det är dags för arbetsplatsbesök
  • arbete är slutfört
  • det är aktuellt med slutsamråd.

Hur ska kontrollplanen se ut?

Det finns inga bestämmelser för hur en kontrollplan ska se ut, men det är viktigt att den är tydlig och lätt att förstå. Därför kan det vara lämpligt att göra den i tabellform.

Skärpta krav på kontrollplaner

De ökade kraven på kontrollplaners omfattning och innehåll innebär att:

 • Entreprenörer och projektörer ska delta i en riskbedömning för att identifiera de kritiska momenten som ska ingå i kontrollplanen.
 • Kontrollpunkterna vara specifika, inte övergripande, och tydligt redovisa vad som ska kontrolleras.
 • Kontrollanten ska vara den som faktiskt utför kontrollen, ofta entreprenören, och denne ska signera i kontrollplanen. Byggnadsnämnden kommer alltså inte godkänna att kontrollansvarig kontrollerar entreprenörens egenkontroller och själv signerar kontrollplanen.

Riskbedömning

När kontrollplanen tas fram ska en riskbedömning göras för att minska omfattningen av fel, brister och skador inom byggprojektet. När riskmomenten som finns i projektet har bedömts är det lättare att ta fram förslag till kontrollpunkter och kontrollplan.

Instruktioner, mall och exempel på en kontrollplan

Instruktioner och mall för kontrollplan

Kontrollplan - Guide och exempel Pdf, 576.3 kB.Pdf, 576 kB.

Kontrollplan - Ifyllningsbar mall Word, 23.7 kB.Word, 24 kB.

 

 

Pdf, 227 kB. Länk till annan webbplats.

Riskbedömning - Ifyllningsbar mall Word, 21.9 kB.

Riskbedömning - Guide och exempel Pdf, 227.2 kB.

Exempel på kontrollpunkter Pdf, 206.6 kB.

Stödmaterial för att ta fram en kontrollplan (för byggherrar)  Pdf, 488.7 kB.

Stödmaterial för att ta fram en kontrollplan (för byggherrar)  Pdf, 488.7 kB.

Relaterad information

Läs mer om kontrollplanens innehåll, kontrollplanens utformning, samt hur du gör riskbedömning på:

Boverkets information om kontrollplaner Länk till annan webbplats.

Boverkets information om riskbedömningar Länk till annan webbplats.

Skicka kontrollplanen till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

711 80 Lindesberg

info@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad