Bygglov för plank, staket och mur

Du behöver i de flesta fall bygglov om du ska bygga ett plank eller en mur. För ett vanligt staket behöver du normalt inte bygglov.

Behöver jag bygglov?

Om du ska bygga eller göra en större ändring på en mur eller ett plank behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov.

Du behöver inte ansöka om bygglov eller göra en anmälan om du ska bygga något av följande:

  • Ett staket i trä, smide eller genomskinliga material som är max 1,2 meter högt.
  • Ett smidesstaket, stängsel, pergola eller spaljé med minst 50 procent genomsiktlighet.
  • Ett plank eller en mur runt en skyddad uteplats till ett en- eller tvåbostadshus. Planket eller muren är max 1,8 meter hög. Dessutom placeras planket eller muren inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen, eller närmare om grannen godkänner det.
  • Ett plank eller en mur i direkt anslutning till ett en- eller tvåbostadshus, utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse. Planket eller muren placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen, eller närmare om grannen godkänner det.

Vad är ett detaljplanerat område?

Ett detaljplanerat område är ett område med en kommunal detaljplan som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Områden som inte har en detaljplan kan istället ha områdesbestämmelser som anger hur mark och vatten får användas.

Använd länken till kartan längst ned på sidan för att se detaljplaner och bestämmelser för området.

Vad betyder sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader med 10–20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Kontakta oss för bygglovsfrågor om du är osäker på om din byggnad ligger utanför sammanhållen bebyggelse.

Innan du ansöker

Strandskydd

Vid stränder till sjöar och vattendrag gäller strandskydd. För att du ska kunna bygga inom 100 meter från en strandlinje behöver du ansöka om strandskyddsdispens.

Ta hänsyn till byggnadens kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kontakta oss för bygglovsfrågor om du är osäker på om din byggnad har kulturhistoriska värden.

Beställ karta

Innan du kan börja behöver du beställa en nybyggnadskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in det du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Behöver jag kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan. kontrollplanen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. Du behöver inte en kontrollansvarig för att bygga mur eller plank.

Vad behöver jag skicka in?

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in dessa handlingar:

Vad kostar det?


Bygglov för mur eller plank utan tekniskt samråd

Kronor

Planenligt:

6 420 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

8 560 kr


Bygglov för mur eller plank med tekniskt samråd

Kronor

Planenligt:

11 770 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

13 910 kr


Beroende på omfattning kan kostnadsexempel ovan skilja sig från kostnader för din ansökan eller anmälan.

Vad är tekniskt samråd?

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras.

När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

För ett bygglov är handläggningstiden 10 veckor från det datum då din ansökan är komplett. För en anmälan är handläggningstiden 4 veckor från det datum då din anmälan är komplett.

Om din ansökan eller anmälan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 10 respektive 4 veckor.

När får jag börja bygga?

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När får jag börja använda det jag har byggt?

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur ansöker jag om bygglov?

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Har du frågor? Kontakta oss

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller bygge? Kontakta oss för bygglovsfrågor

Senast uppdaterad