Ventilation

Många bostäder, skolor och lokaler har idag en dålig inomhusmiljö, bland annat på grund av dålig ventilation.

En tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" och där spelar obligatorisk ventilationskontroll (OVK) en viktig roll. En bra grundventilation, anpassad till den verksamhet som finns i byggnaden, är därför en viktig faktor för en god inomhusmiljö.

Hälsoeffekter

Hälsoeffekter på dålig inomhusluft är exempelvis

 • luftvägssymptom
 • trötthet och huvudvärk
 • slemhinnesymptom
 • allergier
 • hudsymptom.

Ventilation

Hur man upplever inomhusluften är mycket individuellt. Att man upplever ventilationen som dålig kan ha andra orsaker som t.ex. att det finns mycket damm och partiklar i luften.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation bör uteluftsflödet;

 • I en bostad inte understiga 0,35 liter luft per sekund per kvadratmeter (l/s per m²) golvarea eller 4 l/s per person.
 • I skolor och lokaler för barnomsorg inte understiga ca 7 l/s per person och 0,35 liter luft per sekund per kvadratmeter (l/s per m²) golvarea, vid stillasittande sysselsättning.
 • Idrottshallar, gym och liknande anläggningar inte understiga ca 15 l/s per person.

Fuktskador, hög luftfuktighet, kondensbildning på fönster, avvikande lukt och upplevelse av "dålig" luft kan vara indikationer på att ventilationen inte är tillräcklig.

Offentliga lokaler som t.ex. skolor, förskolor och vårdlokaler ska regelbundet kontrollera sin ventilation.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

 • Vardagar 10-12 och 13-15.
 • Dag före helgdag 10-12

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

 • Vardagar 10-12 och 13-15.
 • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Text

Senast uppdaterad